Dela artikeln

Ansvarsfullhet

Är Finland fortfarande en banbrytare inom social innovation, frågar sig tidningen Sosiaalivakuutus.
Bild: Kati Närhi

Ansvarsfullheten är ett viktigt element i FPA:s strategi. Ett fokusområde i verksamheten är att stärka en socialt hållbar utveckling. Genom att måna om kundernas, personalens och miljöns välbefinnande samt om den ekonomiska hållbarheten främjar FPA en hållbar utveckling.

FPA har gjort upp ett eget program för hållbar utveckling. I programmet beskrivs de principer och verksamhetssätt, genom vilka FPA främjar en hållbar utveckling i sin organisation och i sina arbetsuppgifter. Det ekologiska perspektivet har därtill fördjupats genom ett separat miljöprogram.

FPA deltar i det nationella samarbetet kring hållbar utveckling och är medlem i Finlands kommission för hållbar utveckling. Till kommissionens uppgifter hör bl.a. att som en del av de globala mål som FN ställt upp främja och följa upp det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling i Finland.

FPA har medverkat i Finlands samhälleliga åtagande för hållbar utveckling och publicerat sitt eget åtagande. I praktiken innebär det här att FPA:s servicekanaler utvecklas med fokus på två teman:

  1. FPA ska vara tillgänglig för kunderna på ett lätt och jämlikt sätt.
  2. FPA ska minska de koldioxidavtryck som papperskonsumtion, pappersavfall och postning ger upphov till.

Utfallet av åtagandet rapporteras två gånger om året och utifrån de mått som fastställts har FPA lyckats väl med att följa åtagandet.

FPA använder också andra mått för att följa upp framstegen i fråga om hållbar utveckling. Ett av måtten är koldioxidavtrycket, som beräknas årligen. FPA:s koldioxidavtryck har minskat för varje år och år 2016 var det 9,7 % mindre än året innan. Andra mått är bland annat hur användningen av e-tjänsterna har ökat, och personalens bedömning av hur olika aspekter på ansvarsfullhet beaktas.

FPA:s koldioxidavtryck har minskat för varje år och år 2016 var det 9,7 % mindre än året innan. Klicka för att Tweeta

FPA deltar årligen i olika evenemang kring ansvarsfullhet. Ett viktigt internationellt evenemang är den europeiska veckan för hållbar utveckling. Det är en temavecka som lanserats på initiativ av Europeiska nätverket för hållbar utveckling (European Sustainable Development Network ESDN). Målet med veckan är att starta och synliggöra olika projekt för hållbar utveckling runt om i Europa.

FPA deltog i den europeiska temaveckan också 2016. Under temaveckorna har man bl.a. lyft fram hur man kan minska koldioxidavtrycket och främja social hållbarhet. FPA har också deltagit i den nationella energisparveckan och ordnat egna mindre evenemang som stöder en hållbar utveckling.