Dela artikeln

Riskhantering

Riskhanteringen är en integrerad del i FPA:s dagliga arbete och ledningen av det.
Bild: Vesa Tyni

Med hjälp av riskhantering kan vi säkerställa kontinuiteten i vår verksamhet och garantera välbefinnandet hos personalen. Riskhanteringen är en integrerad del av den dagliga verksamheten och verksamhetsledningen. Riskhanteringen är planerad och systematisk och består av konkreta handlingar för att förbättra verksamheten.

Helhetsansvaret för FPA:s riskhantering bärs av generaldirektören. De övriga direktörerna ansvarar för riskhanteringen inom sina sektorer. Alla resultatenheter och deras chefer ansvarar för riskhanteringen och rapporteringen i fråga om sitt eget ansvarsområde. Därtill har varje arbetstagare ansvar för att identifiera, analysera och hantera risker på det sätt som deras roll och uppgifter kräver.

Hur riskhanteringen genomförs

Centrala risker och möjligheter identifieras i första hand i förhållande till FPA:s målsättningar, som en integrerad del av den strategiska planeringen och den operativa verksamheten. Vi identifierar, utvärderar och planerar riskhanteringsåtgärderna så att vi förmår svara på behoven hos våra kunder, samarbetspartner och det omgivande samhället i enlighet med våra strategiska målsättningar.

Vi granskar och följer riskerna och läget inom riskhanteringen aktivt och rapporterar om läget kvartalsvis.

FPA granskar och följer riskerna och läget inom riskhanteringen aktivt. Klicka för att Tweeta

Vår interna kontroll syftar till att säkerställa att FPA:s strategi genomförs på ett resultatrikt sätt och att riskerna hanteras korrekt. Den interna kontrollen genomförs på alla plan inom organisationen, men i synnerhet inom den operativa verksamheten är den kontinuerlig och en del av de dagliga rutinerna.

I samband med revisionen producerar internrevisionen information om risker och det aktuella riskläget och bedömer om organisationen fungerar som den ska.

De centrala riskerna vid FPA 2016

De främsta riskerna 2016 var säkerställandet av att lagstiftningen verkställs, finansieringen av förmåner och verksamhetskostnader samt cybersäkerheten. Ingen av riskerna inträffade.

De risker som vi har identifierat som de främsta 2017 är följande:

  • att verkställandet av lagstiftningen inte kan säkerställas
  • att utvecklingen av datasystemen och datalagren inte är slutförd
  • att hot riktas mot cyber- och informationssäkerheten
  • att medborgarna inte får de förmåner som de är berättigade till.