Dela artikeln

Finansiering

Under 2016 betalade FPA ut förmåner för totalt 14 339 miljoner euro.
Bilder: Kati Närhi

Finansiering av förmånsfonder

FPA:s förmånsfonder är folkpensionsfonden, sjukförsäkringsfonden och allmänna fonden för social trygghet. Under 2016 betalade FPA ut förmåner för totalt 14 339 miljoner euro. FPA:s verksamhetskostnader var 431 miljoner euro.

Kostnaderna finansierades genom statliga inbetalningar på 10 148 miljoner euro (68 procent), sjukförsäkringsavgifter från arbetsgivare och försäkrade på 3 872 miljoner euro (26 procent) och kommunala inbetalningar på 859 miljoner euro (6 procent).

Folkpensionsfonden

Ur folkpensionsfonden betalas pensions- och handikappförmåner, bostadsbidrag för pensionstagare och fronttillägg. Under 2016 utbetalades 3 614 miljoner euro i förmåner. Fondens verksamhetskostnader var 79 miljoner euro.

Staten finansierar folkpensionsförsäkringens kostnader i sin helhet. För folkpensionsfondens finansieringstillgångar har en miniminivå på 3,5 procent i förhållande till kostnaderna fastställts.

Sjukförsäkringsfonden

Ur sjukförsäkringsfonden betalas sjuk- och föräldradagpenning, rehabilitering, ersättningar för företagshälsovård och sjukvårdsersättningar, där den största gruppen består av läkemedelsersättningar. Under 2016 var det totala beloppet för förmånerna 4 602 miljoner euro. Fondens verksamhetskostnader var 196 miljoner euro.

Finansieringen av sjukförsäkringen är uppdelad i arbetsinkomstförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Arbetsinkomstförsäkringen betalade ut förmåner för 2 343 miljoner euro. Försäkringen finansieras genom sjukförsäkringsavgifter av arbetsgivare, som inflöt till 1 713 miljoner euro, och dagpenningsavgifter av löntagare och företagare, som gav 714 miljoner euro 2016. Staten finansierar dagpenningar med minimibelopp och en del av föräldradagpenningen och företagarnas företagshälsovård. Statens inbetalningar uppgick sammanlagt till 130 miljoner euro. Arbetsinkomstförsäkringens intäkter uppgick totalt till 2 558 miljoner euro.

Till sjukvårdsförsäkringens förmåner användes drygt 2 259 miljoner euro. Klicka för att Tweeta

Till sjukvårdsförsäkringens förmåner användes drygt 2 259 miljoner euro. Försäkringen finansieras av de försäkrade och staten. Den sjukvårdsavgift som tas ut av löntagare, företagare och förmånstagare genererade 1 277 miljoner euro. Statens andel av sjukvårdsförsäkringens förmåner och verksamhetskostnader uppgick till 1 047 miljoner euro. Försäkringens intäkter uppgick totalt till 2 373 miljoner euro.

För sjukförsäkringsfondens finansieringstillgångar har en miniminivå fastställts på 8 procent i förhållande till kostnaderna. Därutöver finns en marginal på fyra procentenheter inom vilken finansieringstillgångarna kan variera utan återverkningar på premiegrunderna för följande år.

Allmänna fonden för social trygghet

Ur allmänna fonden för social trygghet betalas bland annat arbetslöshetsförmåner, förmåner till barnfamiljer och studieförmåner. Förmånernas totala belopp uppgick till totalt 6 124 miljoner euro. Fondens verksamhetskostnader var 157 miljoner euro.

Staten finansierade förmånerna och verksamhetskostnaderna med totalt 5 253 miljoner euro. Kommunerna finansierade 859 miljoner euro av barnavårdsstödet och arbetsmarknadsstödet.

Även löntagarnas arbetslöshetsavgifter på 168 miljoner euro avsattes för fonden och finansieringen av utkomstskyddet för arbetslösa.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna för 2016 var 425,7 miljoner euro frånräknat aktieöverföringar på 5,2 miljoner euro till pensionsansvarsfonden. De ökade med 1,3 procent från året innan. Verksamhetskostnadernas totalsumma var 430,9 miljoner euro, vilket utgör 2,9 % av de totala kostnaderna för förmånsfonderna.

Kostnaderna, utan överföringar till pensionsansvarsfonden, hänförs till förmånsfonderna enligt följande procentuella andelar: folkpensionsfonden 17,2 procent, sjukförsäkringsfonden 46,0 procent och allmänna fonden för social trygghet 36,8 procent.

Verksamhetskostnadernas totalsumma var 430,9 miljoner euro. Klicka för att Tweeta

Kostnaderna för löner och arvoden uppgick totalt till 211,8 miljoner euro. Lönebikostnaderna var totalt 78,2 miljoner euro. Av detta var 5,2 miljoner euro aktieöverföringar.

Övriga verksamhetskostnader och intäkter uppgick till totalt 84,4 miljoner euro. Av de övriga verksamhetskostnaderna var 24,9 miljoner euro kostnader för IT-drift. Avskrivningarna på anläggningstillgångar uppgick till 7,9 miljoner euro. Intäkterna som minskade verksamhetskostnaderna uppgick till 8,7 miljoner euro.

Köptjänsterna uppgick till totalt 56,5 miljoner euro. Beskattningskostnaderna till skatteförvaltningen var 25,9 miljoner euro. Övriga köptjänster uppgick sammanlagt till 30,6 miljoner euro.

Med ett belopp som årligen fastställs i statsbudgeten finansierar staten de kostnader som FPA får för verksamheten vid Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, som är verksam vid FPA. Kontaktpunkten inledde verksamheten i början av 2014. Under 2016 blev kostnaderna för kontaktpunkten 0,6 miljoner euro.

Servicefonden

För att genomföra och upprätthålla Kanta-tjänsterna grundades servicefonden. Med hjälp av den sköter FPA om de uppgifter inom finansiering, bokföring och betalningsrörelse som faller på FPA:s ansvar och som fastställs i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och i lagen om elektroniska recept (61/2007). Kanta-tjänsterna genomförs separat från verkställigheten av de förmåner som angivits som uppgifter för FPA.

Via Institutet för hälsa och välfärd finansierar staten kostnaderna för uppbyggnaden och utvecklingen av Kanta-tjänsterna. Underhållet av tjänsterna finansieras med avgifter som tas ut av användarna och som införts gradvis under 2012–2015. Servicefondens totala kostnader uppgick 2016 till 23,1 miljoner euro, varav investeringarna uppgick till 1,7 miljoner euro. Staten (THL) finansierade 9,6 miljoner euro av kostnaderna. Med användaravgifter och övriga försäljningsintäkter finansierades kostnader för 13,5 miljoner euro.

Under 2016 finansierades underhållskostnaderna för de elektroniska recepten till 50 procent av apoteken, till 35 procent av den offentliga hälso- och sjukvården och till 15 procent av den privata hälso- och sjukvården. Underhållskostnaderna för patientdataarkivet finansierades med användaravgifter från den offentliga hälso- och sjukvården till 80 procent och från den privata hälso- och sjukvården till 20 procent.

Pensionsansvarsfonden

Det försäkringstekniska fulla pensionsansvaret för FPA:s anställda var 1 955,8 miljoner euro vid årets slut. Av detta belopp var de löpande pensionernas andel 1 122,7 miljoner euro. Det fulla pensionsansvaret minskade undantagsvis under redovisningsperioden med 20,7 miljoner euro, vilket berodde på ändringar i dödlighetsantaganden som infördes i beräkningsgrunderna för pensionsansvaret. Beloppen för pensioner och pensionstillväxt i sig ökade, vilket var väntat.

Det pensionsansvar som ska täckas uppgick i slutet av 2016 till totalt 820,2 miljoner euro. Klicka för att Tweeta

FPA täcker 41 procent av det fulla pensionsansvaret. Det ansvarsbelopp som täcktes med arbetstagarnas pensionspremie var 60,3 miljoner euro. Det pensionsansvar som ska täckas uppgick i slutet av 2016 till totalt 820,2 miljoner euro. Pensionsansvarsfonden hade medel för totalt cirka 1 396,6 miljoner euro. Minimitäckningen överskreds således med 576,4 miljoner euro.

Till pensionsansvarsfonden inbetalades 46,6 miljoner euro i arbetsgivarbidrag, varav 5,2 miljoner euro täcktes med en aktieöverföring från folkpensionsfonden. Vidare inflöt 14,3 miljoner euro i pensionspremier från de anställda, varav 3,7 miljoner euro användes för att öka täckningen av pensionsansvaret.

FPA betalade ut personalpensioner för totalt 98,6 miljoner euro, vilket var en ökning på 2,9 procent från året innan.

Placeringsverksamhet

FPA:s styrelse fastställer varje år en placeringsplan. Målen för placeringsverksamheten omfattar säkerhet, avkastning och realiserbarhet. Dessutom ska placeringarna vara mångsidiga och tillräckligt diversifierade.

Tyngdpunkten i placeringsverksamheten i folkpensionsfonden, sjukförsäkringsfonden och den allmänna fonden för social trygghet ligger på placering av finansieringstillgångar. Pensionsansvarsfondens medel utgör täckning för pensionsansvaret till följd av anställning hos FPA. Ambitionen är att allokera pensionsansvarsfondens egendom så att fondens avkastning ökar och man kan förbereda sig på att vid behov omvandla placeringarna till kontanter på ett lönsamt sätt. För den internationella spridningen av placeringarna har mål uppställts och ett tidsschema utarbetats.

Målen för placeringsverksamheten omfattar säkerhet, avkastning och realiserbarhet. Klicka för att Tweeta

Under 2016 upplevde marknaden många enskilda händelser som var svåra att förutse, men hade kraftig återverkning på avkastningen, såsom priskriget för olja, avsättningen av Brasiliens president, resultatet i Brexit-folkomröstningen i Storbritannien, den italienska folkomröstningen som ledde till premiärminister Renzis avgång och valet av Donald Trump till president i USA.

Trots de politiska överraskningarna och en blygsammare ekonomisk tillväxt än väntat hade placeringsmarknaden en stark, men varierande utveckling under 2016. Den kraftiga nedgången på aktiemarknaden som började i januari förbyttes i en uppgång under våren både i USA och på tillväxtmarknaderna. I slutet av året tilltog kursuppgången särskilt inom cykliska branscher. Återhämtningen och därmed kursutvecklingen på de centrala aktiemarknaderna i Europa blev blygsammare på grund av politisk osäkerhet. Den finländska marknaden, som är central för FPA, utvecklades däremot bra under 2016, indexavkastningen var 13,3 procent. Avkastningen på den amerikanska aktiemarknaden var 16,0 procent och på tillväxtmarknaderna 15,3 procent. Av de stora marknadsområdena gav Europa den svagaste avkastningen: 3,5 procent.

Den finländska marknaden, som är central för FPA, utvecklades bra under 2016, indexavkastningen var 13,3 %. Klicka för att Tweeta

Även avkastningen på räntemarknaden, bortsett från penningmarknaden, var rätt god. Den europeiska centralbanken sänkte styrräntan för centralbanksinsättningar till negativa värden redan i juni 2014 och har fortsatt på den inslagna vägen, vilket under 2016 återspeglade sig på de korta penningmarknadsräntorna och höll dem under nollstrecket. Avkastningen på eurozonens statslån (alla kreditvärdighetsklasser) var 3,3 procent, avkastningen på europeiska företagslån med god kreditvärdighet 4,8 procent och avkastningen på företagslån med högre risk 9,4 procent.

Marknadsvärdet på folkpensionsfondens aktier, före aktieöverföringen på 5,2 miljoner euro till pensionsansvarsfonden i samband med bokslutet, steg från början av året med cirka 19 procent (föregående år med 11 procent). Pensionsansvarsfondens avkastning före aktieöverföringen från folkpensionsfonden i samband med bokslutet var 17,7 procent (föregående år 5,9 procent). FPA:s dividendintäkter under 2016 ökade från 28,9 miljoner euro året innan till 30,2 miljoner euro.

Det sammanlagda månatliga medelvärdet för finansieringstillgångarna i folkpensionsfonden, sjukförsäkringsfonden och den allmänna fonden för social trygghet var 1 049 miljoner euro (året innan 1 089 miljoner euro). Medelräntan på kassatillgångarna var 0,00 procent (året innan 0,00 procent).

Framtidsutsikter för finansieringen

När statsrådet vidtog anpassningsåtgärder för åren 2015–2018 skars statsandelarna för FPA:s verksamhetskostnader ner med 10 miljoner euro. I praktiken åläggs FPA att spara mer än det, eftersom verksamhetskostnaderna inte enbart finansieras genom statsandelar, utan även genom sjukförsäkringsavgifter. Nedskärningen med 10 miljoner euro i statsandelarna minskade finansieringen av FPA:s verksamhetskostnader permanent med cirka 14,5 miljoner euro under åren 2015–2016. Därutöver ålades FPA:s forskning att spara 400 000 euro.

I statens kompletterande budgetförslag för 2016 hänfördes nedskärningar på 7,5 miljoner euro till statsandelarna för FPA:s verksamhetskostnader under 2016–2017. Därav uppkom 2,5 miljoner euro av att verkställighetskostnader strukits, eftersom den planerade sammanläggningen av de olika bostadsbidragen inte genomfördes, och 5 miljoner euro av att bestående besparingar genomfördes i verksamhetskostnaderna. En nedskärning på 5,0 miljoner euro i statsandelar innebar en minskning i verksamhetskostnaderna på 7,4 miljoner euro.

De bestående nedskärningarna i finansieringen av FPA:s verksamhetskostnader uppgår till 22,3 miljoner euro. Klicka för att Tweeta

Totalt uppgår beloppet för de bestående nedskärningarna i finansieringen av FPA:s verksamhetskostnader till 22,3 miljoner euro.

Beviljandet och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet överfördes från kommunerna till FPA i början av 2017. Staten och kommunerna står för hälften var av kostnaderna för stödet. Staten betalar FPA de medel som utbetalningen av förmånen kräver och beaktar kommunernas ansvar i statsandelssystemet.

En ambition i samband med social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen är att flerkanalsfinansieringen av social- och hälsovården ska förenklas. Lösningarna för en enklare finansiering påverkas av de lösningar man väljer för att införa valfrihet. Enligt planerna ska statens finansieringsandel av sjukvårdsförsäkringens förmånsutgifter överföras på landskapen 1.1.2021. Saken ska utredas i trepartssamtal och, eftersom det berör beslut om beskattningen, även i samarbete finansministeriet och FPA. Utredningsarbetet inleds 2017.

Efter beredning av FPA inleddes försöket med basinkomst 1.1.2017 och de första posterna betalades ut till försöksdeltagarna 9.1.2017. Regeringen har förberett sig på att finansiera basinkomsten med ett moment för spetsprojekt i statens budget för 2017, där medel för 20 miljoner euro står till förfogande i enlighet med verksamhetsplanen. Därutöver kan bland annat anslag i momenten för grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd användas för att betala ut basinkomst enligt lagen om försök med basinkomst.