Dela artikeln

Förändringar i omvärlden ger återverkningar i framtiden för FPA

Av anpassnings- och sparåtgärderna inom statsfinanserna har en del också hänfört sig till FPA.
Bilder: FPA

FPA svarar nu för handläggningen av alla viktiga grundtrygghetsförmåner. Förändringarna och utmaningarna i det finländska samhället påverkar FPA:s förmåner och verksamhet.

På medellång sikt kommer de största utmaningarna inom den sociala tryggheten att vara förknippade med utvecklingen inom ekonomi och sysselsättning, och den press på anpassning av offentliga utgifter som därav följer. Den internationella ekonomiska och politiska utvecklingen är svår att förutspå. Eftersom Finland är en liten och öppen ekonomi ger internationella kriser och ekonomiska konjunkturer direkta återverkningar på vårt lands ekonomiska utsikter.

Finlands statsfinanser har uppvisat underskott sedan 2009. Den kommunala ekonomin har visat fortsatt underskott sedan 2001. Prognoserna pekar på en rätt svag ekonomisk utveckling under 2017. Även om trendbrottet för den ökande arbetslösheten inföll redan 2016, är långtidsarbetslösheten fortsatt stor. Under 2016 överskred skuldsättningen inom den offentliga ekonomin den kritiska gräns på 60 procent som EU har fastslagit och nu uppgår den till 64 procent av BNP. Det innebär en risk för att Finland får sämre kreditvärdighet och ökande låneskötselkostnader.

Anpassningsåtgärderna inom den offentliga ekonomin har lett till förändringar i den sociala tryggheten. Klicka för att Tweeta

Anpassningsåtgärderna inom den offentliga ekonomin har lett till kännbara nedskärningar och strukturella förändringar i den sociala tryggheten. Nedskärningarna inom den kommunala ekonomin har skötts genom överföring av uppgifter från kommunerna till staten.

I början av 2017 tog FPA hand om det grundläggande utkomststödet. Omläggningen ökar jämlikheten mellan människor och möjliggör en harmonisering av olika förmåner för grundtrygghet.

En ökning i förmånsutgifterna kan bli avigsidan. På grund av överföringen av det grundläggande utkomststödet uppskattas prestationerna inom kundservicen, skanningen, posthanteringen och indexeringen öka med mer än en tredjedel. Antalet avgöranden om utkomststöd vid FPA uppskattas överstiga 1,4 miljoner.

Nedskärningar och strukturella reformer

Av anpassnings- och sparåtgärderna inom statsfinanserna har en del också hänfört sig till FPA. FPA:s verksamhetsutgifter drogs ner under 2015–2016.

Både nedskärningarna och de strukturella reformerna kräver ändringar i lagstiftningen. De största förändringarna tillkommer sannolikt på grund av social- och hälsovårdsreformen. Vårdreformen och strävan efter ett enkanalssystem för finansieringen kan ha en inverkan på FPA:s sjukdomsbaserade ersättningssystem. Det kan även bli ändringar inom rehabiliteringsförmånerna och reseersättningssystemet.

Enligt de preliminära riktlinjerna slopas sjukvårdsersättningarna för privat hälso- och sjukvård och ersätts med samlade tjänster för direkt val och kund- och betalsedlar efter en övergångstid 1.1.2021.

Idag finansieras sjukvårdsförsäkringen med en statlig andel och en sjukvårdsavgift för de försäkrade. Under 2016 uppgick statens andel till 44,9 procent och de försäkrades sjukvårdsavgift till 55,1 procent. I och med konkurrenskraftsavtalet förändrades finansieringsandelarna så att statens andel blev större och andelen för de försäkrades sjukvårdsavgift mindre.

Statens andel av sjukvårdsförsäkringen kommer att vara 70 % och de försäkrades andel 30 % från 2020 framåt. Klicka för att Tweeta

Enligt kalkyler kommer statens andel av sjukvårdsförsäkringen att vara 70 procent och de försäkrades andel 30 procent från 2020 framåt.

FPA har förutsättningarna för att svara för förvaltningen och det tekniska genomförandet av den riksomfattande betalningsrörelsen. För att slutresultatet ska bli kostnadseffektivt bör FPA:s rikstäckande datasystem utnyttjas. Till FPA:s starka sidor räknas utöver de välfungerande Kanta-tjänsterna även den nationella och internationella informationshanteringen inom hälsorelaterade förmåner och tjänster. Information om kostnader och verksamhet är tillgänglig så gott som i realtid för alla förmåner.

Strukturella reformer görs kontinuerligt. Utgifterna för det allmänna bostadsbidraget har ökat från 2014 till 2016 med uppskattningsvis 340 miljoner euro. Det som särskilt har höjt utgifterna är den nya lagen om bostadsbidrag från 2015, förvärvsinkomstavdraget på 300 euro, ökningen i antalet arbetslösa och ökningen i boendekostnader. De strukturella förändringarna fortgår, då den största delen av de studerande överförs till det allmänna bostadsbidraget hösten 2017.

Från den 1.4.2017 betalar FPA en engångsersättning till arbetsgivare för familjeledighetskostnader. Klicka för att Tweeta

Från den 1 april 2017 börjar vi betala en engångsersättning till arbetsgivare för deras kostnader för familjeledigheter. De årliga kostnaderna blir uppskattningsvis 75 miljoner euro. Under 2017, då reformen införs, blir kostnaderna 45 miljoner euro.

FPA:s förmånskostnader uppskattas bli sammanlagt 15,2 miljarder euro under 2017. Förmåner som är bundna till folkpensionsindexet frystes under 2017, med undantag för utkomststödet, och skars ned med 0,85 procent från nivån 2016. Samtidigt ska även ökningen i utgifterna för bostadsbidrag dämpas genom nedskärningar under 2016 och 2017.

Besparingarna inriktades under 2016 och 2017 på ersättningarna för läkemedel, läkararvoden, tandvård, undersökningar, vård och resor samt på studiestödet. Därutöver hänfördes besparingar till bland annat sjukdagpenningen och föräldradagpenningen. Strukturella förändringar och nedskärningar har också genomförts i rehabiliteringsförmånerna och utkomstskyddet vid arbetslöshet.

Enligt vår uppskattning kommer FPA:s totala utgifter att minska med mer än 100 miljoner euro från 2016 till 2017, bortsett från det grundläggande utkomststödet. Utgifterna för utkomststödet blir cirka 850 miljoner euro under 2017.

FPA:s förmåner får större betydelse

Riktlinjerna i regeringsprogrammet har återverkningar på FPA:s förmåner även på längre sikt. Effekten av indexfrysningarna, de delvis slopade indexbindningarna och nedskärningarna i förmånerna uppskattas totalt uppgå till cirka 750 miljoner euro under 2018.

Det nya systemet för arbetspensioner trädde i kraft i början av 2017. Enligt FPA:s kalkyler för tiden fram till 2080 kommer pensionsreformen att öka FPA:s förmånsutgifter, men i förhållande till bruttonationalprodukten förblir utgifterna oförändrade. Kalkylerna ger en utgångspunkt för exempelvis en genomgång av effekterna av den åldrande befolkningen och finansiella frågor.

Folkpensionens och garantipensionens förhållande till arbetspensionerna och förhållandet mellan folkpensionen och garantipensionen kommer upp till diskussion. Att arbetsavtalsförhållandena eventuellt tunnas ut och anställningstryggheten blir skör ökar betydelsen av FPA:s arbetslöshets- och pensionsförmåner när det gäller att hindra utslagning.

Som ett partiellt svar på fattigdomen och utslagningen inledde regeringen ett försök med basinkomst. Klicka för att Tweeta

Som ett partiellt svar på fattigdomen och utslagningen inledde statsminister Juha Sipiläs regering ett försök med basinkomst förlagt till 2017 och 2018. FPA samordnar försöket.

Sjukförsäkringens betydelse som finansiär för primärvården har vuxit under 2000-talet. Företagshälsovården ersätter i allt större utsträckning primärvårdstjänsterna för personer i arbetsför ålder. I tillväxtcentra uppgår företagshälsovårdens andel av primärvårdsutgifterna till mer än en tredjedel. Ersättningsutgifterna för besök hos privata läkare har legat på samma nivå i flera år. Minst var tionde finländare använde sig av privata allmänläkartjänster.

Forskning behövs för att förhindra utslagning

FPA medverkar i arbetet för att förebygga utslagning.

Man har kunnat notera att utsatthet hopar sig – ekonomiska, hälsorelaterade och arbetsrelaterade problem ansamlas allt oftare hos samma personer. Exempelvis 70 procent av dem som får arbetsmarknadsstöd uppger att deras ekonomiska situation är svår och nästan varannan har en kronisk skada eller sjukdom. Följden blir fattigdom och utslagning.

FPA:s förmåner är en viktig utkomstkälla för dem som får arbetsmarknadsstöd. Utmaningen för de närmaste åren är att bevara en tillräcklig nivå på den grundläggande tryggheten och att skapa incitament till arbete och företagsamhet.

Utmaningen för de närmaste åren är att bevara en tillräcklig nivå på den grundläggande tryggheten. Klicka för att Tweeta

För närvarande pågår flera undersöknings- och åtgärdsprogram som ska klarlägga mekanismerna bakom utslagning och ge koncept för att minska problemen med utslagning och ohälsa. Åtgärder som bygger på forskning och bevis ska bli ett allt kraftigare inslag i det samhälleliga beslutsfattandet.

FPA har en central roll i de flesta av åtgärderna. Vi är representerade i den arbetsgrupp som ska förebygga utslagning under 2017. Därtill har vår forskning gjort en kraftig satsning på den strategiska forskningen inom Finlands Akademi, som tar fram information till stöd för beslutsfattarna.

Ett hårdare arbetsliv kräver utveckling av rehabiliteringen

De hårdare kraven i arbetslivet och de sämre möjligheterna till tidig pensionering ställer krav på rehabiliteringssystemet. FPA är en betydande aktör i fråga om organisering, utveckling och forskning inom rehabilitering.

Det mångformiga rehabiliteringssystemet och de oenhetliga servicesystemen gör det svårare att hitta rätt rehabiliteringsorgan och åtgärd. För att lyckas med rehabiliteringen krävs ett bättre samarbete mellan den offentliga hälso- och sjukvården, företagshälsovården, FPA, arbetspensionssystemet samt social- och arbetskraftsförvaltningen.

De strukturella reformerna inom kommunsektorn samt social- och hälsovårdsservicen har återverkningar på utvecklingen av rehabiliteringstjänsterna och konceptet för utformningen av tjänsterna. Även på den punkten behövs vittomfattande utvärdering och forskning.

Målet är ett tydligt och tätt nätverk för grundtrygghet

I början av 2017 övertog FPA det grundläggande utkomststödet från kommunerna. Hur väl och friktionsfritt kontakten mellan FPA och socialarbetet i kommunerna fungerar kommer att bli den centrala utmaningen. Även här för vårdreformen med sig nya, okända element.

Överföringen av det grundläggande utkomstskyddet innebär att FPA nu har hand om alla viktiga förmåner för grundtrygghet. Den stora socialpolitiska frågan under de närmaste åren blir i vilken grad de här olika systemen kan sammanföras till ett mindre byråkratiskt, men samtidigt tätare nätverk för grundtrygghet.

Olli Kangas
direktör för samhällsrelationer, FPA

Pertti Pykälä
aktuariechef, FPA