Dela artikeln

FPA är en familjevänlig arbetsplats

FPA medverkar i Befolkningsförbundets projekt för familjevänliga arbetsplatser. Målsättningen är att kunna sammanjämka arbete och familjeliv eller övrigt liv bättre än förut.
Bild: iStock

I början av 2016 delades FPA:s organisation upp i sex resultatenheter. Förändringen lättade upp förvaltningen och gjorde FPA:s verksamhet tydligare. Genom omläggningen byggdes en sådan funktionell helhet upp inom FPA som ger kunder, intressentgrupper och ägare större mervärde. En förhoppning är att organisationsreformen ska sänka barriärerna mellan enheterna, göra processerna lättare och öka samarbetet på alla håll inom FPA. Reformen minskade antalet chefsbefattningar med omkring hundra. Den hade också återverkningar på personalens uppgifter och arbetsbeskrivningar, vilket för sin del påverkade hur väl arbetslagen fungerade och vilka nyckeltal arbetshälsan fick 2016.

Trots den omfattande organisationsreformen var de anställda nöjda med den närmaste chefens arbete. Tjänstemännen ansåg också att arbetslaget fungerade bra och att målen var klara.

I slutet av 2016 hade FPA 6 686 tjänstemän, vilket var 718 mer än ett år tidigare. Antalet anställda ökade främst på grund av överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA och det ökade ICT-arbetet till följd av de ökade nättjänsterna. Av de anställda arbetade 79 procent inom förmånsarbete och kundservice. Personalen bestod till 82,5 procent av kvinnor.

Under året utarbetades även en likabehandlings- och jämlikhetsplan. FPA främjar jämlikhet i arbetslivet, vilket bland annat framkommer i att medianlönerna fördelas rätt jämnt mellan kvinnor och män.

Inom projektet för en familjevänlig arbetsplats genomförs försök med allt mer distansarbete hemma. Klicka för att Tweeta

FPA medverkar i Befolkningsförbundets projekt för familjevänliga arbetsplatser. Målsättningen är att kunna sammanjämka arbete och familjeliv eller övrigt liv bättre än förut. Distansarbete hemma genomförs som pilotprojekt för beslutsarbete i Östra och Mellersta försäkringsdistriktet. Västra kundserviceenheten och Huvudstadsregionens kundserviceenhet har som mål att främja flexibla arbetstidsformer. Syftet är att öka användningen av arbetstidsbanken.

Inom FPA har distansarbete och flexibla arbetstider utnyttjats i större grad i planeringsexperternas arbete. Projektet för en familjevänlig arbetsplats ska främja flexibla arbetstider och distansarbete inom förmånsbehandlingen och kundservicen. 

Tabell: Uppgifter om personalen 2015–2016