Dela artikeln

Generaldirektörens översikt

FPA:s generaldirektör Elli Aaltonen.
Bild: FPA

År 2016 var ett år av förändring och förberedelser inför nya förändringar inom Folkpensionsanstalten.

Projektet för utveckling av förvaltningen och verksamheten (HAKE) beredde en ny organisation och ett nytt ledningssystem. I början av året började vi arbeta inom sex resultatenheter. Saker som gäller kundrelationer samlades vid Resultatenheten för kundrelationstjänster. Försäkringsdistrikten som svarar för arbetet med avgöranden organiserades som en integrerad del av Resultatenheten för förmånstjänster. ICT- och utvecklingstjänsterna delades upp i egna resultatenheter. De stödtjänster som är oundgängliga för vår organisations verksamhet samlades inom Resultatenheten för gemensamma tjänster. Ledningen har ett stöd i Resultatenheten för stabstjänster, som fokuserar på strategisk ledning och ledningstjänster.

Effektivt och välfungerande multilokaliserat arbetskollektiv

Den nya organisationen omvandlade FPA till ett multilokaliserat arbetskollektiv. I den nya organisationen kan anställda som hör till samma team befinna sig på olika håll i Finland. Välfungerande nationella datasystem och snabbmeddelandesystemet Skype gör att ledning och utförande av arbete inte är bundna till en viss plats. Mer än 40 procent av våra anställda arbetar inte på samma ställe som sin chef. Enligt personalundersökningar har förändringen tagits emot rätt väl. På våren var andelen som var nöjda med sitt arbete 79 procent av de svarande, medan den ett år tidigare var 83 procent. På hösten bedömde de anställda ledningsarbetet i en chefsenkät, där både ledningen av arbetet och personalledningen fick ett medeltal på mer än 4,5 (på skalan 0–5).

Det mobila arbetet fungerar väl – arbetet har fått extra effektivitet. För den nya organisationen återstår dock en diskussion om gränsytorna mellan olika resultatenheter och arbetet med att inympa förändringen i arbetsrutinerna fortgår.

Överföring av det grundläggande utkomststödet och förberedelser för basinkomstförsöket

Överföringen av det grundläggande utkomststödet från kommunerna till FPA i början av 2017 framkom genom hela organisationen under 2016. På en och samma gång justerade vi lagstiftningen i samarbete med ministeriet, byggde ett helt nytt system för förmånsbehandlingen och informerade kommuner och kunder om förändringen. Internt rekryterade vi och utbildade 750 personer för det grundläggande utkomststödet. Utbildningen genomfördes i form av en akademi för utkomststöd, som utöver traditionella närstudier i klass även tillgodogjorde sig av vår nätskola och Skype-föreläsningar.

Ett försök med basinkomst har skrivits in i regeringsprogrammet för 2017–2018. En grupp som stod under FPA:s ledning och bestod av forskare från olika forskningsinstitut utredde hur försöket med basinkomst ska genomföras. Ambitionen är att med hjälp av försöket klarlägga hur den sociala tryggheten kunde omformas så att den bättre svarar mot förändringarna i arbetslivet och kan minska flitfällorna. Målet är att även införa större delaktighet och fler incitament i den sociala tryggheten. Inom FPA inleddes försöket med basinkomst den 7 januari 2017.

Ny vision med sikte på vårdreformens tid

Strategiarbetet påbörjades enligt organisationens nya uppbyggnad. Anställda, kunder, olika intressentgrupper och FPA:s organ bjöds in för att medverka i byggprocessen. Styrelsen godkände FPA:s nya vision och strategiska målsättningar för 2017–2020. Visionen framhäver ett välfärdsbygge med välfungerande, heltäckande och framåtskridande tjänster för social trygghet.

FPA:s nya vision är att skapa välfärd och bygga tjänster i egenskap av föregångare inom social trygghet. Klicka för att Tweeta

FPA:s nya vision är att skapa välfärd i samhället och bygga tjänster i egenskap av föregångare inom social trygghet. Målet är att erbjuda utmärkt kundservice, att vara en stark expert inom social- och hälsovård, att vara en initiativrik aktör och att utveckla vårt arbete och vår arbetsmiljö genom satsningar på personalens arbetshälsa.

De strategiska målen ska materialiseras genom utvecklingsprogram. Dessa mål och utvecklingsprogram är samtidigt vårt svar på social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen. FPA är ett stöd i livets alla skeden.

Elli Aaltonen