Dela artikeln

Resultat- och balansräkning

I verksamhetsberättelsen läggs resultat- och balansräkningen i FPA:s bokslut fram.
Bild: Antti Pulkkinen

Folkpensionsanstaltens resultaträkning, tusen euro

Folkpensionsanstaltens intäkter

 2016

 2015

Förmånsfondernas intäkter
Folkpensionsfonden
Arbetsgivarnas avgifter −2 −21
Statens andel av folkpensionsförsäkringens förmåner −3 611 104 −3 661 203
Folkpensionsfondens intäkter totalt −3 611 106 3 661 225
Sjukförsäkringsfonden
Arbetsinkomstförsäkringen
Arbetsinkomstförsäkringens försäkringsavgifter −2 427 796 −2 325 587
Statens andel av arbetsinkomstförsäkringens förmåner −130 247 −128 243
Arbetsinkomstförsäkringen totalt −2 558 043 −2 453 830
Sjukvårdsförsäkringen
Sjukvårdsförsäkringens försäkringsavgifter −1 276 697 −1 271 700
Statens andel av sjukvårdsförsäkringens förmåner −990 266 −1 027 466
Erhållna EU-ersättningar −41 368 −39 458
Återbetalningsavgift för utgifter för läkemedelsersättning −7 102
Regressbetalningar −383 −389
Sjukvårdsförsäkringen totalt −2 315 816 −2 339 014
Sjukförsäkringsfondens intäkter totalt −4 873 859 −4 792 844
Allmänna fonden för social trygghet (AFST)
Statens andel av AFST:s förmåner −5 096 479 −4 929 719
Kommunernas andel av AFST:s förmåner −859 488 −844 797
Löntagarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift −167 633 −120 935
Övriga intäkter för AFST:s förmåner −90 −94
Allmänna fonden för social trygghet, intäkter totalt −6 123 690 −5 895 545
Förmånsfondernas placeringsintäkter och -kostnader −5 214 −8 474
Förmånsfondernas finansiella intäkter och kostnader −9 −15
Förmånsfondernas övriga intäkter och kostnader −795 −115
Förmånsfondernas intäkter totalt −14 614 673 −14 358 219
Statens andel av förmånsfondernas verksamhetskostnader −285 444 −271 857
Allmänna fonden för social trygghet, investeringsintäkter 0 −33
Servicefondens intäkter
Verksamhetsintäkter −10 138 −9 938
Försäljningsintäkter −13 562 −8 537
Finansiella intäkter och kostnader 0 0
Servicefondens intäkter totalt −23 700 −18 475
Pensionsansvarsfondens intäkter
Bidrag −46 593 −50 265
Intäkter av tillgångar −78 546 −39 328
De anställdas pensionspremier −14 275 −14 024
Gottgörelser från VILMA-anstalter −6 977 −6 036
Arbetslöshetsförsäkringsfondens inbetalningar −2 540 −3 158
Pensionsansvarsfondens intäkter totalt −148 931 −112 811
Folkpensionsanstaltens intäkter totalt −15 072 748 −14 761 394

Folkpensionsanstaltens kostnader

 2016

 2015

Förmånsfonderna
Förmånskostnader
Folkpensionsförsäkringen
Pensions- och handikappförmåner 3 613 696 3 658 160
Sjukförsäkringen
Arbetsinkomstförsäkringen 2 343 259 2 433 714
Sjukvårdsförsäkringen 2 258 716 2 320 705
Allmänna fonden för social trygghet
Arbetslöshetsförmåner 2 169 878 2 092 153
Förmåner för barnfamiljer 1 969 515 1 986 880
Studieförmåner 843 946 839 050
Bostadsbidrag 1 080 970 917 622
Övriga förmåner 59 381 59 840
Förmånskostnader totalt 14 339 361 14 308 124
Förmånsfondernas verksamhetskostnader
Intäkter för verksamhetskostnader −8 679 −7 996
Personalkostnader
Löner och arvoden 211 842 207 856
Lönebikostnader 78 199 79 343
Personalkostnader totalt 290 041 287 199
Övriga verksamhetskostnader 93 082 93 769
Köptjänster 56 505 57 102
Avskrivningar på investeringar inom allmänna fonden för social trygghet 0 33
Förmånsfondernas verksamhetskostnader totalt 430 949 430 108
Förmånsfondernas kostnader totalt 14 770 310 14 738 232
Förändringar i rehabiliteringsavsättningar −3 486 −10 966
Servicefondens kostnader
Inköp av personal- och lokalresurser 8 018 6 983
IT-driftskostnader 10 070 7 243
Övriga kostnader 3 245 3 527
Avskrivningar på anläggningstillgångar 2 218 2 360
Servicefondens kostnader totalt 23 551 20 113
Pensionsansvarsfondens kostnader
Personalpensioner 98 581 95 837
Pensioner betalda av Vilma-institutioner 6 605 6 035
Övriga kostnader −67 −241
Ökning av pensionsansvarsfondens täckning −4 246 1 374
Pensionsansvarsfondens kostnader totalt 100 873 103 005
Folkpensionsanstaltens kostnader totalt 14 891 248 14 850 384
Folkpensionsanstaltens överskott + / underskott – 181 500 -88 989

 

Folkpensionsanstaltens balansräkning

2016

2015

Folkpensionsanstaltens aktiva
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Förmånsfondernas dataprogram 6 203 5 976
Servicefondens dataprogram 3 257 4 167
Immateriella tillgångar totalt 9 460 10 143
Materiella tillgångar
Förmånsfondernas byggnader 42 636 47 694
Förmånsfondernas totalrenoveringar 26 603 26 243
Förmånsfondernas maskiner och inventarier 5 195 3 497
Servicefondens maskiner och inventarier 2 311 1 892
Förmånsfondernas fastighetsförskott 16 451 9 533
Materiella tillgångar totalt 93 196 88 859
Placeringar
Placeringar i anläggningstillgångar
Förmånsfondernas placeringar i anläggningstillgångar 53 621 54 129
Placeringar i anläggningstillgångar totalt 53 621 54 129
Pensionsansvarsfondens räntefonder 249 822 244 618
Förmånsfondernas aktier och andelar 29 177 27 776
Pensionsansvarsfondens aktier och andelar 1 102 634 928 286
Pensionsansvarsfondens övriga placeringar 38 708 38 705
Övriga placeringar totalt 1 420 341 1 239 385
Folkpensionsanstaltens placeringar totalt 1 473 962 1 293 515
Folkpensionsanstaltens bestående aktiva totalt 1 576 618 1 392 516
Underskott i pensionsansvarsfonden 68 899 78 704
Rörliga aktiva
Kortfristiga fordringar
Fordringar mellan fonderna/förmånsfonderna 7 740 5 344
Förmånsfondernas kundfordringar 3 748 3 918
Servicefondens kundfordringar 1 929 3 658
Förmånsfondernas resultatregleringar 578 199
Servicefondens resultatregleringar 2 885 118
Förmånsfondernas övriga fordringar 6 293 5 128
Servicefondens övriga kortfristiga fordringar 0 922
Pensionsansvarsfondens övriga fordringar 8 685 9 347
Förmånsfondernas förskottsbetalningar 224 240 320 860
Kortfristiga fordringar totalt 256 098 349 495
Kassa och bank
Förmånsfondernas kassa och bank 1 050 097 1 000 188
Servicefondens kassa och bank 4 347 8 216
Pensionsansvarsfondens kassa och bank 1 924 1 005
Kassa och bank totalt 1 056 368 1 009 409
Folkpensionsanstaltens rörliga aktiva totalt 1 312 466 1 358 903
Folkpensionsanstaltens aktiva totalt 2 957 984 2 830 124

 

Folkpensionsanstaltens passiva

 2016

2015

Eget kapital
Förmånsfonderna
Folkpensionsfonden
Fonden vid årets början −79 981 −83 482
Förändring i fonden 3 680 3 500
Folkpensionsfonden totalt −76 301 −79 981
Räkenskapsperiodens resultat −3 680 −3 500
Sjukförsäkringsfonden
Fonden vid årets början -549 648 -643 338
Förändring i fonden −136 974 93 690
Sjukförsäkringsfonden totalt −686 622 −549 648
Räkenskapsperiodens resultat 136 974 -93 690
Allmänna fonden för social trygghet
Fonden vid årets början −455 −422
Förändring i fonden 0 −33
Allmänna fonden för social trygghet totalt −455 −455
Räkenskapsperiodens resultat 0 33
Förmånsfonderna totalt −630 084 −727 242
Servicefonden
Fonden vid årets början −439 -2 076
Förändring i fonden −149 1 637
Servicefonden totalt −588 −439
Räkenskapsperiodens resultat 149 −1 637
Pensionsansvarsfonden
Fonden vid årets början −824 424 −823 050
Förändring i fonden 4 246 −1 374
Pensionsansvarsfonden totalt −820 178 −824 424
Räkenskapsperiodens resultat 48 058 9 806
Fonderna totalt −1 402 643 −1 543 936
Uppskrivningsfonderna
Förmånsfonderna
Fonderna vid årets början
Folkpensionsfonden −76 605 −78 956
Sjukförsäkringsfonden −46 504 −50 854
Fonderna vid årets början totalt −123 109 −129 810
Förändring i fonderna
Folkpensionsfonden −1 464 2 351
Sjukförsäkringsfonden 3 860 4 350
Förändring i fonderna totalt 2 396 6 701
Pensionsansvarsfonden
Fonderna vid årets början −463 527 −429 048
Förändring i fonden −133 769 −34 479
Pensionsansvarsfonden totalt −597 296 −463 527
Uppskrivningsfonderna totalt −718 009 −586 636
Övrigt eget kapital
Servicefonden
Buffertmedel för Kanta −2 177 −2 177
Pensionsansvarsfonden
Övrigt eget kapital −48 058 −9 806
Övrigt eget kapital totalt −50 235 −11 983
Folkpensionsanstaltens underskott 88 989
Folkpensionsanstaltens överskott −181 500
Folkpensionsanstaltens eget kapital totalt −2 352 387 −2 053 565
Rehabiliteringsavsättning
Avsättning vid årets början −52 395 −63 361
Förändring i avsättning −64 948 −80 562
Använda medel 68 435 91 528
Rehabiliteringsavsättning totalt −48 908 −52 395
Främmande kapital
Långfristigt främmande kapital
Förmånsfondernas långfristiga främmande kapital −33 336 −17 751
Servicefondens långfristiga främmande kapital −4 000 −4 000
Långfristigt främmande kapital totalt −37 336 −21 751
Kortfristigt främmande kapital
Inbetalda förskott till förmånsfonderna −261 998 −454 543
Inbetalda förskott till servicefonden −4 264 −5 925
Fordringar mellan fonderna/förmånsfonderna −5 362 −4 786
Fordringar mellan fonderna/servicefonden −1 004 −295
Fordringar mellan fonderna/pensionsansvarsfonden −1 374 −263
Förmånsfondernas leverantörsskulder −9 068 −6 544
Servicefondens leverantörsskulder −1 159 −561
Förmånsfondernas resultatregleringar −51 023 −51 898
Servicefondens resultatregleringar −1 538 −5 575
Pensionsansvarsfondens resultatregleringar −1 259 −1 053
Förmånsfondernas övriga kortfristiga skulder −178 797 −169 376
Servicefondens övriga kortfristiga skulder 0 −1
Pensionsansvarsfondens övriga kortfristiga skulder −2 507 −1 593
Kortfristigt främmande kapital totalt −519 353 −702 413
Folkpensionsanstaltens främmande kapital totalt −556 689 −724 164
Folkpensionsanstaltens passiva totalt −2 957 984 −2 830 124