Dela artikeln

Statistik, kalkyler och forskning

FPA:s direktör för samhällsrelationer, professor Olli Kangas, ledde den arbetsgrupp som beredde förutredningen om ett försök med basinkomst för riksdagen.
Bild: Miika Kainu

Statistikdatabasen Kelasto på FPA:s webbplats har i genomsnitt 1 600 användare per månad. Rapporterna laddades ner omkring 4 500 gånger varje månad. På webbplatsen publicerades 8 årsstatistiker för olika förmåner och sampublikationen om utkomstskyddet för arbetslösa tillsammans med Finansinspektionen. FPA:s publikationer (FPA:s statistiska årsbok och fickstatistik) och sampublikationerna tillsammans med Pensionsskyddscentralen och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea ges fortfarande ut i tryck. Sammanlagt 12 statistiska översikter med olika teman publicerades.

För planering och verkställande av den sociala tryggheten utarbetades kalkyler, prognoser och olika typer av undersökningar. FPA följde aktivt hur det ekonomiska läget utvecklades. För ministerierna utarbetades budget- och ramkalkyler om den sociala trygghet som FPA sköter. FPA tog fram kostnadskalkyler om så gott som alla förmåner vi handhar för genomförandet av regeringsprogrammet och andra reformer. Därtill utarbetade vi kalkyler om de ekonomiska återverkningarna av regeringens propositioner. FPA:s process för resultatavtal stöttades med prestationsprognoser för nästa planperiod.

Centrala teman för FPA:s forskningsarbete under 2016 var beredning av försöket med basinkomst, familjeförmåner, sjukförsäkringen som ett inslag i social-, hälso- och sjukvårdssystemet, sjukförsäkringsersättningarnas inriktning samt inriktningen för och effekterna av den rehabilitering som FPA ordnar. Forskningsgruppen medverkade i många utvecklingsprojekt för lagstiftning. Forskarna deltog bland annat i arbetsgrupper tillsatta av olika ministerier och tog fram bakgrundsmaterial för sådana. Därutöver agerade vi experter i beredningen av social- och hälsovårdsreformen och deltog i två stora projekt för strategisk forskning, som undersökte inkomstfördelning, fattigdom, förändringar på arbetsmarknaden och frågor som gäller social trygghet.

Forskare från olika forskningsinstitut utredde under FPA:s ledning hur försöket med basinkomst kan genomföras. Klicka för att Tweeta

Statsminister Juha Sipiläs regering genomför ett försök med basinkomst i Finland 2017–2018. En grupp som stod under FPA:s ledning och bestod av forskare från olika forskningsinstitut utredde hur försöket kan genomföras. Forskningsgruppen samlade in information om olika koncept för och försök med basinkomst samt bedömde effekterna av de olika koncepten.

Under 2016 publicerades 7 undersökningar både på nätet och i tryckt format, och 27 undersökningar eller utredningar enbart i webbversion i FPA:s publikationsserier. Undersökningarna i publikationsserierna kan laddas ner avgiftsfritt på nätet. Undersökningsresultaten gavs inte enbart ut i publikationsserierna, utan i stor utsträckning även i finländska och utländska publikationer.