Dela artikeln

Styrelsens arbete

FPA:s styrelse sammanträdde 8 gånger under 2016, det sista året av mandatperioden.
Bild: FPA

År 2016 var det sista året av styrelsens treåriga mandatperiod. På ett strategiseminarium i början av året behandlade styrelsen frågor som gällde arbetet med att utveckla FPA:s strategi. Styrelsen sammanträdde 8 gånger under året och gjorde en inspektionsresa till Karleby, Kalajoki och Kannus.

Styrelsen ställde upp rammålsättningarna för verksamhets- och ekonomiplanen för 2017–2020 och godkände planen i slutet av året. Ytterligare godkände styrelsen en strategi, ett samlat utvecklingsprogram, strategiska mätare, strategiska risker och ett resultatavtal med generaldirektören för 2017. Beslut om att integrera Arkki-projektet i genomförandet av utvecklingsprogrammen fattades.

Under 2016 räknades riskerna med att verkställa lagstiftning, den finansiella risken med förmåner och verksamhetskostnader och cybersäkerhet till riskerna med hög observans. Ingen av riskerna fick negativt utfall.

Styrelsen godkände en riskhanteringsplan för 2017–2020. Den innehåller bland annat ansvaren och principerna för FPA:s riskhantering, identifierade risker och riskbeskrivningar samt förvaltningsåtgärder. Till riskerna med hög observans hör riskerna med att verkställa lagstiftning, det oavslutade utvecklingsarbetet med datasystem och datalager, cyber- och datasäkerhetshot samt risken för att kunder inte får förmåner som de har rätt till.

Den revisionskommitté som styrelsen tillsatt sammanträdde 4 gånger. Kommittén gick igenom rapporter från den interna revisionen och viktiga observationer om verksamheten på föredragning av chefen för den interna revisionen. Styrelsens ordförande var ordförande för revisionskommittén, där styrelsens vice ordförande, en styrelseledamot, generaldirektören och en CGR-revisor var medlemmar.

Styrelsen följde regelbundet situationen för förmånsbehandlingen inom FPA. Klicka för att Tweeta

Generaldirektören lade på styrelsemöten fram en grundlig, aktuell översikt av FPA:s verksamhet. Översikten inbegrep en uppföljning av placeringsplanen och verksamhets- och ekonomiplanen för 2016–2019. Därtill följde styrelsen regelbundet situationen för förmånsbehandlingen inom FPA. De genomsnittliga behandlingstiderna fick ett gott utfall. Styrelsen följde aktivt överföringen av utkomststödet från kommunerna till FPA. Den fick också rapporter om datasäkerhetsarbetet och hanteringen av datasäkerheten.

Vidare upprättade styrelsen verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2015 för fullmäktige. Styrelsen överlämnade planen för medelsanvändning 2017–2019 enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner till social- och hälsovårdsministeriet.

Styrelsen godkände de allmänna grunderna för placeringsplanen och placeringsplanen för 2017. Under året avgavs rapporter om FPA:s placeringsverksamhet på regelbunden basis.

Styrelsen tillsatte den socialmedicinska delegationen för mandatperioden 1.3.2016–28.2.2019 och delegationen för utkomststödsärenden för mandatperioden 1.10.2016–31.12.2018.

Till chef för den interna kontrollen utsågs vicehäradshövding Eeva Uusi-Autti.