kela-logo

kela-logo

Dela artikeln

Ansvar

Den ekologiska aspekten inom hållbar utveckling har fördjupats med ett miljöprogram.
Bild: iStockphoto

Ansvaret syns tydligt i FPA:s strategi. I sin verksamhet fokuserar FPA på att stärka framför allt en socialt hållbar utveckling. FPA främjar en hållbar utveckling genom att måna om kundernas, personalens och miljöns välbefinnande samt den ekonomiska hållbarheten.

FPA har ett eget program för hållbar utveckling. I programmet anges de principer och tillvägagångssätt genom vilka FPA främjar en hållbar utveckling i sin organisation och i sina uppgifter. Den ekologiska aspekten har därtill fördjupats genom ett separat miljöprogram.

FPA deltar i det nationella samarbetet kring hållbar utveckling och är medlem i Finlands kommission för hållbar utveckling. Klicka för att Tweeta

FPA deltar i det nationella samarbetet kring hållbar utveckling och är medlem i Finlands kommission för hållbar utveckling. Till kommissionens uppgifter hör att bland annat främja och följa upp hur Finlands samhälleliga åtagande genomförs inom ramen för de globala mål som FN ställt upp.

FPA har medverkat i Finlands samhälleliga åtagande för hållbar utveckling och publicerat två åtaganden för hållbar utveckling. Det första utkristalliseras i utvecklingen av FPA:s servicekanaler och därigenom i två teman:

  1. FPA ska vara lättillgängligt för kunderna på lika villkor.
  2. FPA ska minska koldioxidavtrycket till följd av papperskonsumtion, pappersavfall och postning.

Åtagandet antogs för åren 2014–2017, och slutresultaten av åtagandet rapporteras noggrannare i ansvarsrapporten.

FPA antog sitt andra åtagande om hållbar utveckling tillsammans med branschorganisationen Finans Finland, social- och hälsovårdsministeriet och Trafiksäkerhetsverket våren 2017. Åtagandet gäller digitaliseringen av läkarutlåtanden och intyg för att minska koldioxidavtrycket, öka kundernas jämlikhet och bidra till att resurserna utnyttjas effektivt. En rapport om hur åtagandet fullgjorts ska lämnas varje år.

FPA:s koldioxidavtryck har minskat från år till år, och 2017 var avtrycket 3,8 procent mindre än året innan. Klicka för att Tweeta

Dessutom bedömer FPA framstegen inom hållbar utveckling även med andra mätare. En mätare är koldioxidavtrycket, som beräknas varje år. FPA:s koldioxidavtryck har minskat från år till år, och 2017 var avtrycket 3,8 procent mindre än året innan. Andra mätare är bland annat ökningen i anlitandet av webbtjänster och personalens bedömningar av hur ansvaret fullgörs inom olika sektorer.

FPA är också medlem i ansvarsnätverket FIBS och undertecknade mångfaldsåtagandet i juni 2017. Genom mångfaldsåtagandet förbinder sig FPA till att utveckla mångfaldsledarskapet och sin servicepraxis.

Varje år deltar FPA i olika ansvarsevenemang. Ett viktigt internationellt evenemang är den europeiska veckan för hållbar utveckling. Temaveckan har lanserats på initiativ av det europeiska nätverket för hållbar utveckling (European Sustainable Development Network ESDN) och har som mål att initiera och synliggöra olika projekt för hållbar utveckling på olika håll i Europa. FPA deltog i den europeiska temaveckan också 2017. Temaveckorna har behandlat bland annat hur koldioxidavtrycket kan reduceras och den sociala hållbarheten främjas. Dessutom har FPA i sin egen verksamhet tagit del i den nationella energisparveckan och ordnat också andra event som stöd för hållbar utveckling.

FPA har utarbetat en separat ansvarsrapport om ansvarsarbetet 2017. Rapporten redogör närmare för FPA:s arbete till förmån för ansvar och en hållbar utveckling.

Till FPA:s ansvarsrapport.