Dela artikeln

FPA är en internationell aktör

Vilket land som betalar de sociala förmånerna bestäms utifrån EU-lagstiftningen, de mellanstatliga överenskommelserna om social trygghet och den nationella lagstiftningen.
Bild: Kati Närhi

Internationaliseringen påverkar FPA:s verksamhet på många sätt. FPA:s kundkrets består av personer som bor och arbetar i Finland, men i vissa fall har också personer som bor utomlands rätt till FPA-förmåner.

Huvudregeln är att en person beviljas social trygghet enligt lagstiftningen i det land där personen arbetar. Klicka för att Tweeta

Vilket land som ska betala den sociala tryggheten bestäms av EU-lagstiftningen, de mellanstatliga överenskommelserna om social trygghet och den nationella lagstiftningen. Avsikten med EU-lagstiftningen är att harmonisera de sociala trygghetssystemen i olika länder och reglera vilket lands sociala trygghet invånarna omfattas av och vilket land som ska betala ut förmånerna.

Huvudregeln är att en person beviljas social trygghet enligt lagstiftningen i det land där personen arbetar, även om han eller hon stadigvarande bor någon annanstans.

En person som har bott eller arbetat i flera EU-länder får dock pension från de länder där personen har varit försäkrad. I sådana fall kan ansökan om pension lämnas in i det land där personen bor. Därifrån sänds ansökan vidare till pensionsanstalterna i de övriga EU-länderna.

Personer som rör sig inom EU:s territorium kan använda sig av det europeiska sjukförsäkringskortet. Det gör det lättare att få tjänster på samma villkor och till samma kostnader som de försäkrade i det aktuella landet. Kostnaderna ersätts sedan av det sociala trygghetssystemet i hemlandet.

FPA samarbetar i stor utsträckning med socialförsäkringsinrättningarna i EU-länderna och Norden. Syftet med samarbetet är framför allt att smidiggöra processerna vid handläggningen av ärenden som gäller social trygghet för personer som vistas i olika länder. FPA medverkar också i exempelvis utvecklingen av digitaliseringen på EU-nivå.

År 2017 samarbetade FPA i synnerhet med de övriga nordiska länderna, Estland, Polen och Tyskland. Med dessa förde FPA så kallade förbindelseorgansförhandlingar i frågor som gällde olika förmåner. Dessutom deltog FPA i bland annat möten som ordnades av EU-kommissionen och i annat samarbete på EU-nivå.

År 2017 samarbetade FPA i synnerhet med de övriga nordiska länderna, Estland, Polen och Tyskland. Klicka för att Tweeta

Vid beredningen av lagstiftning som inkluderar internationella dimensioner bedriver FPA ett nära samarbete med ministerierna. År 2017 bereddes bland annat ett delspetsprojekt om fokuseringen av den bosättningsbaserade lagstiftningen om social trygghet och ändringarna i EU-förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen.

FPA ska för Finlands del svara för det europeiska elektroniska utbytet av socialförsäkringsinformation, EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), som enligt planerna kommer att lanseras 2019. Med hjälp av systemet kommer EU-ländernas socialförsäkringsmyndigheter att kunna utbyta information effektivt, snabbt och säkert. Informationsutbytet behövs för samordningen av den sociala tryggheten i EU.

I Finland medverkar FPA i tjänsten International House Helsinki (IHH), i samband med vilket ett försök startades i december 2017. IHH tillhandahåller merparten av de tjänster som invandrare behöver till en början. Tjänsten riktar sig till alla invandrare som nyligen kommit till huvudstadsregionen. IHH betjänar också företag och arbetsgivare i frågor som gäller utländsk arbetskraft och rekrytering av sådan.

I pilotprojektet deltar förutom stadens invandrarrådgivning även Magistraten i Nyland, Skatteförvaltningens och FPA:s gemensamma tjänst In To Finland, Nylands arbets- och näringsbyrå, Pensionsskyddscentralen och Helsingforsregionens handelskammare.

I slutet av året ordnade FPA för första gången ett internationellt arbetsgivarmöte för att kartlägga arbetsgivarnas erfarenheter av sina anställdas internationella situationer.

I varje EU-land finns en kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, som informerar om anlitandet av hälsovårdstjänster i internationella situationer. Finlands kontaktpunkt har förlagts till FPA. Kontaktpunkten ansvarar för webbplatsen Vårdenhetsval.fi, som ger information om anlitandet av hälsovårdstjänster i Finland och utomlands, patienternas rättigheter, ersättningar för vård- och behandlingskostnader samt valfriheten i samband med olika tjänster.

FPA:s sakkunniga är starkt engagerade i den världsomspännande organisationen för social trygghet, ISSA (International Social Security Association). ISSA är ett samarbetsorgan för världens socialförsäkringsinrättningar och har cirka 330 medlemmar från 158 länder.

Hösten 2017 gick FPA med också som observatörsmedlem i den europeiska intresseorganisationen i socialförsäkringsbranschen, ESIP (European Social Insurance Platform).