Dela artikeln

FPA är framtidens arbetsplats

I en artikel på Mittiallt.fi redogör kundrådgivare Tanja Suikkanen vid FPA:s ryska telefonservice för sitt arbete.
Kuva: Vesa Tyni

För de FPA-anställda var 2017 ett arbetsfyllt år. I och med att det grundläggande utkomststödet överfördes till FPA blev antalet anställda större än någonsin tidigare. FPA förberedde sig på överföringen genom att i god tid rekrytera ny personal, men på grund av den stora arbetsmängden måste FPA anställa ännu mer personal under årets lopp.

Också den ökade arbetsmängd som följde av att de studerande i augusti började omfattas av det allmänna bostadsstödet bidrog till personalökningen.

I slutet av året hade FPA 7 226 anställda, dvs. 540 fler än ett år tidigare. Två tredjedelar av personalen arbetade nära kunderna i förmånshandläggningen och kundservicen. Till följd av personalökningen blev också visstidsanställningarna fler än normalt.

I och med de nyanställda sjönk personalens medelålder och tjänstgöringstid hos FPA i viss mån, men andelarna män respektive kvinnor förblev oförändrade (män 18 %).

Trots det hektiska året har personalens arbetshälsa varit bra. Klicka för att Tweeta

Trots det hektiska året har personalens arbetshälsa varit bra. Enligt en personalenkät ansåg 57 procent av respondenterna att de var jäktade, men andelen stressade minskade från året innan (14 % → 11 %). Fler än året innan var nöjda med sitt arbete (79 % → 82 %). Personalen ansåg att arbetet är intressant och utmanande (81 %), och många menade att det är möjligt att få arbete och familjeliv att gå ihop (85 %).

De anställda tyckte också att arbetskollektivet fungerade bättre än året innan (summaindex 8,1 → 8,2). Som en ny riskfaktor för arbetshälsan lyfte de anställda fram vålds- och hotsituationerna, som över en tredjedel av kundservicepersonalen hade råkat ut för.

År 2017 ordnade FPA över tusen olika kurser med över 40 000 deltagare. Klicka för att Tweeta

För FPA:s verksamhet är personalens kunnande av största vikt. Kunnandet utvecklas mångsidigt, och personalen anser att man kan lära sig och förnya sig i arbetet (70 %). År 2017 ordnade FPA över tusen olika kurser med över 40 000 deltagare. Merparten av dessa var webbkurser (67 %), som 87 procent av deltagarna genomgick. Nästan hälften av kurserna bestod av förmånskurser, varav merparten hänförde sig till utkomststödet.

FPA gör också upp ett separat personalbokslut.