kela-logo

kela-logo

Dela artikeln

FPA hand­lägger redan nu ansökningarna om utkomst­stöd snabbare än kommunerna

Ett av de viktigaste målen för överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA var att besluten ska fattas på nationellt enhetliga grunder och kunderna likabehandlas.
Bild: Kati Närhi

FPA förberedde sig på överföringen av det grundläggande utkomststödet tillsammans med kommunerna. Förmånssystemet och nättjänsten för utkomststödet blev färdiga i tid. Handläggningen överbelastades dock kritiskt i början av 2017 på grund av att det kom in så mycket ansökningar och det gällde att sätta sig in i de nya kundernas situation.

Anhopningen inom utkomststödet avklarades genom nyrekrytering av personal och tack vare de FPA- och kommunanställdas välvilja. Vid årsskiftet 2016/2017 sköttes handläggningen av utkomststöd av 740 anställda. Under vårens lopp nyrekryterades 250 anställda.

Dessutom hade FPA utbildat anställda som arbetar inom andra förmåner i att handlägga också utkomststöd. Därför kunde FPA snabbt flytta över personal till handläggningen av utkomststöd också internt.

I slutet av året handlades ansökningarna i snitt snabbare än i kommunerna förut. Klicka för att Tweeta

I april lyckades FPA i fråga om de flesta ansökningarna om utkomststöd förkorta handläggningstiden till mindre än sju arbetsdagar, som är kortare än den lagstadgade maximala handläggningstiden. I början av hösten var den genomsnittliga handläggningstiden fyra arbetsdagar, medan den i slutet av året steg till fem och en halv arbetsdag. I slutet av året handlades ansökningarna i snitt snabbare än i kommunerna förut.

Under våren lät FPA:s styrelse göra en intern utredning om överföringen av utkomststödet. Dessutom beställde FPA:s fullmäktige, som övervakar FPA:s verksamhet, en extern utredning som stöd för utvecklingsarbetet. FPA:s styrelse gick igenom vardera utredningen och rekommendationerna i dessa. Utgående från rapporterna ska bland annat rutinerna och organisationen ändras och beslutsprocesserna försnabbas och underlättas.

I utvecklingen av utkomstskyddet har FPA samarbetat också med kunderna. Våren 2017 sammanställdes en kundjury, tillsammans med vilken man ventilerade hur framför allt kundtjänsten kunde försnabbas och göras smidigare. Kunderna önskade exempelvis en återuppringningstjänst inom telefonservicen.

Efter överföringen av utkomststödet har FPA:s samarbete med kommunerna intensifierats ytterligare. Ett gemensamt mål är att utforma processen vid ansökan om utkomststöd till en bra kundupplevelse. Enligt Socialbarometern ansåg 32 procent av de kommunala socialarbetarna redan våren 2017 att samarbetet fungerar väl.

Tack vare överföringen av utkomststödet fås för första gången färsk information om utkomststödskundernas situation. Klicka för att Tweeta

Tack vare överföringen av utkomststödet fås för första gången färsk information om läget inom ansökan om och beviljandet av utkomststöd samt om utkomststödskundernas situation. Förut fanns ingen sådan information, eller så fick man den tidigast med ett års fördröjning.

Den färska informationen bidrar till att de kunder som ansöker om utkomststöd kan betjänas bättre än förr. Det datasystem som FPA har byggt upp underlättar samarbetet mellan FPA och kommunerna. Systemet är också till nytta i kommunernas beslutsprocesser och resursallokering. Datasystemet främjar dessutom ett av de viktigaste målen för överföringen till FPA, dvs. en nationellt enhetlig beslutspraxis och likabehandling av kunderna inom det grundläggande utkomststödet.