Dela artikeln

FPA svarar för genom­förandet av valfriheten i samband med vård­reformen

År 2017 började FPA bygga upp de datasystem som de nya landskapen kommer att behöva. Med hjälp av dem kan valfriheten i samband med vårdreformen genomföras.
Bild: Kati Närhi

År 2017 beredde sig FPA med framförhållning på de förestående ändringarna av lagstiftningen. En betydande del av beredningsarbetet gick ut på att klarlägga konsekvenserna av landskapsreformen och att genomföra valfriheten.

FPA har en väsentlig expertroll när det gäller att bygga upp IKT-systemen och ta fram handlings- och färdplaner för vårdreformen. År 2017 började FPA bygga upp de vård- och omsorgssystem som landskapen behöver. Med hjälp av dem kan valfriheten i samband med reformen genomföras.

I uppbyggnaden av datasystemen utnyttjas FPA:s system för direktersättning av sjukvårdskostnader, som bygger på uppgifterna i befolkningsregistret och som merparten av de privata tjänsteproducenterna redan har anslutits till. Den remisstjänst som valfriheten förutsätter kan ordnas med hjälp av FPA:s Kanta-tjänster.

Avsikten är att lagarna i anslutning till vårdreformen och valfriheten ska träda i kraft sommaren 2018. Pilotprojekt i samband med valfriheten inleds i juli 2018. Ett av reformens viktigaste mål är att garantera jämlik service. När systemen utvecklas och tjänsterna planeras kan FPA ta lärdom av såväl genomförandet av försöket med basinkomst som överföringen av det grundläggande utkomstskyddet.

Under pilotfasen kommer FPA att bygga upp ett datasystem för val av social- och hälsocentral. Kunden kan välja önskad privat eller offentlig tjänsteproducent, såsom en social- och hälsocentral eller en mun- och tandvårdsenhet.

Det valfrihetssystem som FPA skapar ska bli en nationell informationsresurs. Klicka för att Tweeta

Det valfrihetssystem som FPA skapar ska bli en nationell informationsresurs, där kundernas val, de anlitade tjänsterna, ersättningarna till tjänsteproducenterna och avtalen mellan landskapen och tjänsteproducenterna förs in. Via systemet ska vård- och omsorgsaktörerna få tillgång till de uppgifter som behövs för exempelvis personliga budgeter och kundsedlar.

Valfrihetssystemet är kopplat till Kanta-tjänsterna. I framtiden ska kunderna föra in sina val på webbplatsen Mina Kanta-sidor, där de också kan kontrollera sina egna uppgifter och vilka tjänster de har anlitat.

Vid uppbyggnaden av tjänsterna samarbetar FPA med Institutet för hälsa och välfärd, Befolkningsregistercentralen och Valvira. Social- och hälsovårdsministeriet övervakar projektgenomförandet.

Valfriheten förutsätter att kunderna kan jämföra de olika tjänsterna. Klicka för att Tweeta

Med hänsyn till kunderna blir det framöver allt viktigare att all information kan utnyttjas optimalt av dem som producerar och anlitar vård- och omsorgstjänster. Valfriheten förutsätter att kunderna kan jämföra de olika tjänsterna. FPA:s webbplats Vårdenhetsval.fi är ett exempel på en tjänst som hjälper kunderna att dra nytta av valfriheten. Här finns information om anlitandet av hälsovårdstjänster utomlands och om valfriheten inom vården i Finland.

Överlag utgör utnyttjandet av de digitala möjligheterna en viktig del av förberedelserna inför vårdreformen och utvecklingen av verksamheten och kundorienteringen. Beroende på serviceslag ansökte 60–70 procent av kunderna år 2017 om förmånerna över nätet. Avsikten är att vidareutveckla datasystemens kompatibilitet och underlätta uträttandet av ärenden enligt kundernas önskemål. I utvecklingsarbetet utnyttjas kundjuryer med företrädare för kundkretsen inom de olika förmånerna.

Beroende på serviceslag ansökte 60–70 procent av kunderna år 2017 om förmånerna över nätet. Klicka för att Tweeta

Det utkast till regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa som gällde aktiveringsmodellen kom på remiss till FPA den 10 maj 2017. Då började FPA bereda verkställigheten av aktiveringsmodellen. Propositionen lämnades till riksdagen den 19 september 2017.

Under riksdagsbehandlingen i december 2017 fogades till propositionen en ändring med stöd av vilken en person kan anses ha varit aktiv också om personen deltagit i annan service eller verksamhet som förbättrar förutsättningarna för sysselsättning och som ordnas av arbetskraftsmyndigheten. På grund av ändringsförslaget såg FPA på nytt över aktiveringsmodellens innehåll och bedömde hur den påverkar den behövliga personalvolymen. Uppskattningsvis kommer FPA att behöva hundra nya anställda.