Dela artikeln

Styrelsens arbete

KUVATEKSTI RUOTSIKSI
Bild: FPA

År 2017 var det första av styrelsens treåriga mandatperiod. På ett strategiseminarium i början av året inledde styrelsen sitt arbete och behandlade frågor som gällde utvecklingen av FPA:s strategi. Styrelsen sammanträdde elva gånger under året och gjorde en inspektionsresa till Uleåborg och Muhos.

Styrelsen ställde upp rammålsättningarna för verksamhets- och ekonomiplanen för 2018–2021. I slutet av året godkände styrelsen verksamhets- och ekonomiplanen, strategin, det samlade utvecklingsprogrammet och förteckningen över de strategiska riskerna för 2018–2021. Styrelsen ingick dessutom ett resultatavtal med generaldirektören för 2018.

Till de största riskerna som identifierades 2017 hörde säkerställandet av verkställigheten av lagstiftningen, den icke slutförda utvecklingen av datasystemen och datalagren, cyber- och datasäkerhetshoten samt risken för att medborgarna inte får de förmåner som de har rätt till.

I början av 2017 aktualiserades också allokeringen av personalresurser och kunnande som centrala risker. När handläggningen av det grundläggande utkomststödet överfördes från kommunerna till FPA överskreds de lagstadgade handläggningstiderna för ansökningarna om utkomststöd, och kundservicen överbelastades.

FPA reagerade på situationen genom att flytta över personal från handläggningen av övriga förmåner och genom att rekrytera ny personal. Under anhopningstiden beviljades betalningsförbindelser för att trygga tillgången till mat och läkemedel för kunderna med grundläggande utkomststöd. FPA lyckades få kontroll över läget före slutet av april 2017.

Det utarbetades både en intern och en extern utredning om överföringen och verkställigheten av det grundläggande utkomststödet. Klicka för att Tweeta

Med stöd av fullmäktiges beslut utarbetades en intern utredning om överföringen och verkställigheten av det grundläggande utkomststödet i maj 2017 och en extern utredning, som blev färdig i oktober 2017. Styrelsen behandlade utredningarna och fattade beslut om de fortsatta åtgärder som rekommenderades i utredningarna.

Den av styrelsen tillsatta revisionskommittén sammanträdde fyra gånger. Kommittén gick igenom internrevisionens rapporter och viktiga observationer om FPA:s verksamhet.

Styrelsens ordförande var ordförande för revisionskommittén, som i övrigt bestod av styrelsens vice ordförande, två styrelseledamöter, generaldirektören och en övervakningsrevisor.

På varje styrelsemöte presenterade generaldirektören en grundlig aktualitetsöversikt över FPA:s verksamhet. Översikten inbegrep en uppföljning av verksamhets- och ekonomiplanen för 2017–2020 samt placeringsplanen. Därtill följde styrelsen regelbundet upp FPA-förmånernas handläggningstider och serviceläget.

För fullmäktige upprättade styrelsen verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2016. Styrelsen sände social- och hälsovårdsministeriet den i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner avsedda planen för användningen av medel 2018–2020.

Styrelsen godkände de allmänna grunderna för placeringsplanen och placeringsplanen för 2018. Under året fick styrelsen regelbundet rapporter om FPA:s placeringsverksamhet.

Styrelsen tillsatte delegationen för företagshälsovård för mandatperioden 1.1.2017–31.12.2019, pensionsförsäkringsdelegationen för mandatperioden 1.1.2017–31.12.2019, delegationen för rehabiliteringsärenden för mandatperioden 1.3.2017–31.12.2019, delegationen för utkomstskydd vid arbetslöshet för mandatperioden 1.3.2017–31.12.2019 och FPA:s delegation för mandatperioden 1.4.2017–31.3.2020.

I september höll styrelsen tillsammans med fullmäktige ett gemensamt seminarium om rehabilitering.

Dessutom gjorde styrelsen en intern utvärdering av sin verksamhet.