Dela artikeln

Utbetalda FPA-förmåner

I en artikel på Mittiallt.fi berättas om Aune Kauppinen, som föddes som det femte barnet i en småbrukarfamilj med sammanlagt elva barn i Eno 1937. Folkpensionsanstalten grundades samma år.
Bild: Veera Korhonen

FPA:s förmånskostnader uppgick till totalt 14,8 miljarder euro, vilket innebär en ökning på 3,5 procent från året innan.

Pansions- och handikappförmåner

Fram till slutet av december 2017 hade 2 500 arbetsgivare fått familjeledighetsersättning. (Bild: iStockphoto)

Sjukförsäkringsförmåner

Från och med april 2017 har arbetsgivarna kunnat få familjeledighetsersättning efter det att en kvinnlig anställd har haft moderskapsledighet med lön i en månad.

Familjeledighetsersättningen är en engångsersättning på 2 500 euro, som är avsedd att minska arbetsgivarnas kostnader för familjeledigheter i synnerhet i de kvinnodominerade branscherna.

I maj–december handlades 6 800 ansökningar om familjeledighetsersättning. I 92 procent av fallen var beslutet positivt. Fram till slutet av december hade 2 500 arbetsgivare fått familjeledighetsersättning. Ersättning betalades för 6 300 anställda till ett belopp om totalt 15,7 miljoner euro.

Alla som är berättigade till familjeledighetsersättning har ännu inte ansökt om ersättningen. FPA uppskattar att cirka 30 000 arbetsgivare per år kan ha rätt till ersättningen. Familjeledighetsersättning kan sökas genast när ledigheten med lön har fortgått en månad och senast inom sex månader från det att perioden med föräldradagpenning löpt ut.

Alla som är berättigade till familjeledighetsersättning har ännu inte ansökt om ersättningen. Klicka för att Tweeta

Familjeledighetsersättningen gäller sådana perioder med moderskapspenning eller föräldrapenning för adoptivmödrar som börjat den 1 april 2017 eller senare. Ersättningen kan beviljas när arbetsgivaren har betalat den anställda lön för tiden för moderskapsledighet eller föräldraledighet för adoptivmödrar i minst en månad utan avbrott.

Dessutom förutsätts att anställningen har fortgått minst tre månader innan moderskapspenningsperioden eller föräldrapenningsperioden för adoptivmödrar började, att anställningen grundar sig på ett arbetsavtal som ingåtts för minst ett år och att arbetstagarens arbetstid har uppgått till minst 80 procent av den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd i branschen.

Rehabiliteringsförmåner

Arbetslöshetsförmåner

År 2017 sjönk FPA:s utgifter för arbetslöshetsförmåner och antalet arbetslöshetsförmånstagare efter att ha ökat i åtta års tid. FPA betalade ut 2 125 miljoner euro* i arbetslöshetsförmåner, vilket är 2 procent mindre än året innan. Förmåner betalades till 366 029 personer. Utgifterna för arbetslöshetsförmånerna sjönk med 16 procent.

* Siffran inkluderar inte arbetslöshetsförmåner som har betalats utomlands.

Studieförmåner

År 2017 betalade FPA ut studiepenning till ett belopp av 461 miljoner euro (och bostadsbidrag till ett belopp av 146 miljoner euro (). De stora förändringarna jämfört med 2016 beror på att studiepenningsbeloppen för högskolestuderande förenhetligades med studiepenningsnivån på det andra stadiet och huvuddelen av studerandena flyttades över till det allmänna bostadsbidraget i augusti 2017.

År 2017 ökade förmånsutgifterna för bostadsbidragen mer måttfullt än under tidigare år. (Bild: iStockphoto)

Stöd för boende

År 2017 betalade FPA ut totalt 2 003 miljoner euro i bostadsbidrag. Förmånsutgifterna för bostadsbidragen ökade mer måttfullt än under tidigare år. År 2017 ökade förmånsutgifterna för bostadsbidragen med 3,5 procent, medan ökningen under de två föregående åren var över 10 procent.

I augusti 2017 flyttades huvuddelen av studerandena över från studiestödets bostadstillägg till det allmänna bostadsbidraget. Förändringen ökade antalet mottagare av allmänt bostadsbidrag med cirka 120 000 hushåll. Sammantaget omfattades 862 658 personer, dvs. 16 procent av befolkningen, av FPA:s bostadsbidrag. Antalet är nästan detsamma som i slutet av år 2016; ökningen var 0,5 procent.

Förmåner för barnfamiljer och övriga förmåner

Det grundläggande utkomststödet överfördes till FPA i början av 2017. Kommunerna kunde bevilja stödet ända fram till övergångsperiodens slut (31.3.2017). FPA betalade ut 722,1 miljoner euro i grundläggande utkomststöd 2017. Under året betalades stöd till 277 316 hushåll och sammanlagt 402 564 personer, vilket motsvarar 7,3 procent av befolkningen.

Förmånsansökningar och beslut 2016–2017

Tid
2017 2016
Förmån Beslut Genomlopps­tid i medeltal1) Beslut Genomlopps­tid i medeltal1) 
Underhållsbidrag och befrielse från betalning av underhållsbidrag 60 604 22,0 60 899 19,4
Pensioner (inkl. pensionsstöd och garantipension) 160 306 63,1 165 051 55,3
Bostadsbidrag för pensionstagare 195 584 29,7 188 733 23,9
Specialvårdspenning 9 757 13,9 9 931 9,8
Rätt till vård 9 714 10,9
Skolresestöd 72 723 11,5 71 681 14,4
Rehabilitering 161 224 28,3 155 728 27,9
Rehabiliteringspenning 68 500 12,8 77 771 10,5
Barnbidrag 110 199 21,8 114 641 19,7
Barnavårdsstöd 234 006 15,9 244 536 13,4
Rätt till ersättning för läkemedel 234 184 19,2 213 210 17,2
Tilläggsersättningar för läkemedel 149 828 24,6 139 498 19,3
Studieförmåner (studiestödsförmåner, studielånsavdrag och studielånskompensation) 349 657 13,1 360 037 13,2
Sjukvårdsersättningar 11 187 180 8,3 11 233 146 7,4
Sjukdagpenningar 620 444 19,5 604 755 17,2
Militärunderstöd 26 857 11,6 26 321 11,5
Företagshälsovård, arbetsgivare 50 550 106,2 57 627 84,4
Företagshälsovård, företagare 56 212 21,8 69 705 18,2
Arbetslöshetsförmåner 1 388 146 6,7 1 347 600 6,0
Försäkringsärenden 109 300 28,4 117 992 21,1
Handikappförmåner 114 794 24,6 121 135 20,9
Föräldradagpenningar (inkl. ersättning för semesterkostnader) 176 990 27,2 184 202 23,3
Allmänt bostadsbidrag 808 094 11,1 665 310 13,2
Moderskapsunderstöd 49 598 9,2 51 500 6,7

I april lyckades FPA i fråga om de flesta ansökningarna om grundläggande utkomststöd förkorta handläggningstiden till mindre än sju arbetsdagar, dvs. en kortare tid än den lagstadgade maximala handläggningstiden. I början av hösten var den genomsnittliga handläggningstiden fyra arbetsdagar, medan den i slutet av året steg till fem och en halv arbetsdag.

Återkrav

I slutet av året uppgick återkravsbeloppet för olika förmåner, inklusive indrivning på grund av inkomstkontrollen i samband med studiestödet, till totalt 123,2 miljoner euro (0,1 % jämfört med 2016). Av fordringarna på grund av borgensansvar för studielån var 122,0 miljoner euro (7,4 % jämfört med 2016) föremål för indrivning i slutet av året.