Dela artikeln

2018 var inflytandets och de ungas år

År 2018 behövdes FPA:s sakkunskap i såväl stora utvecklingsprojekt som i utvecklingen av tjänsterna för kundgrupper som behöver särskilt stöd.

Under året fullföljde FPA sin uppgift som expert vid utvecklingen av lagstiftningen om den sociala tryggheten och uttryckte FPA sitt stöd för det förslag till ny grundtrygghetslag som lades fram av regeringens ojämlikhetsarbetsgrupp. Arbetsgruppen föreslog att vissa grundtrygghetsförmåner ska slås samman till en enda förmån med en enda inkomstgräns.

FPA:s generaldirektör Elli Aaltonen och forskningsprofessor Olli Kangas var medlemmar i arbetsgruppen, som leddes av Juho Saari. Tomi Ståhl, förändringsledare vid FPA, var en av de sakkunniga som arbetsgruppen anlitade.

Under året stärkte FPA sina ICT-tjänster genom att grunda ett ICT-servicecenter. Nina Nissilä, digital direktör vid Statskontoret, utnämndes till direktör för centret. I slutet av året föreslog FPA:s fullmäktige Nissilä till FPA:s ledning när Mikael Forss går i pension. Nissilä tillträdde som tredje direktör vid FPA i februari 2019.

FPA deltog i beredningen av vård- och landskapsreformen bland annat genom att ta fram en informationshanteringstjänst för de nationella pilotförsöken med valfrihet.

Under året tillsatte FPA:s fullmäktige en expertgrupp för att utreda tidsenligheten hos lagstiftningen om FPA.

Inkomstregister och basinkomstförsök

Ett av de mest betydande förmånsprojekten år 2018 var beredningen av implementeringen av det nationella inkomstregistret. FPA har varit med i uppbyggnaden av inkomstregistret från första början. Implementeringen av inkomstregistret främjar automatiseringen av tjänster och underlättar betydligt ansökan om förmåner.

Tack vare inkomstregistret kan många förmåner från och med början av 2019 beviljas utifrån uppdaterade uppgifter och snabbare än tidigare. Klicka för att Tweeta

Tack vare inkomstregistret kan många förmåner från och med början av 2019 beviljas utifrån uppdaterade uppgifter och snabbare än tidigare. Inom förmånerna tas inkomstregistret i bruk stegvis 2019.

Inkomstregistret minskar också behovet av att sända bilagor. Redan 2018 sändes huvuddelen av bilagorna över nätet.

År 2018 var det sista året för basinkomstförsöket, som inleddes året innan. FPA:s forskning beredde sig på att börja analysera basinkomstförsöket vid årsskiftet.

Gemensam omsorg om ungdomarna

Ett av de centrala projekten 2018 var att förbättra NEET-ungas möjligheter och livshantering. Med NEET-unga avses unga som saknar arbete eller en studie- eller praktikplats (NEET, Not in Employment, Education or Training).

Projektet grundar sig på ett mångsidigt arbete med samarbetspartnerna och fortgår till slutet av 2019. Samarbetspartner i projektet är bland annat kommunerna, rådgivningscentren Navigatorn för unga och det uppsökande ungdomsarbetet.

De ungas möjligheter kartläggs bland annat genom utredningar. Praktiska åtgärder är att underlätta tillgången till rehabilitering och utveckla studiefärdigheterna inom ramen för NUOTTI-coachning. Det går att få rehabilitering även utan en diagnos. Tjänsterna erbjuds personer som är yngre än 30 år, som uppfyller NEET-kriterierna och som har nedsatt funktionsförmåga.

Unga i behov av tjänsterna uppsöktes aktivt tillsammans med samarbetspartnerna. FPA och läroanstalterna inledde ett samarbete inom ramen för vilket läroanstalterna sänder FPA en kontrollanmälan, om en ung studerande avbryter sina studier.

FPA kontaktar personligen en studerande som har avbrutit sina studier. Klicka för att Tweeta

FPA kontaktar personligen en studerande som har avbrutit sina studier. Avsikten är att se till den studerandes försörjning och förmåner. Med den unga ventileras försörjningsalternativen och framtiden samt säkerställs att den unga om så behövs får rehabiliteringstjänster utan diagnos.

Avsikten var att pröva konceptet i cirka tio månader. Responsen och resultaten var dock så positiva att konceptet redan har blivit vedertagen praxis.

Under 2018 medverkade FPA i den nationella Navigator-verksamheten för unga. På Navigatorn-rådgivningscentren tillgängliggör olika aktörer tjänster och rådgivning för unga. Målet är att förebygga utslagning och att erbjuda hjälp och stöd över en disk.

FPA erbjöd över 300 unga ett sommararbete och deltog än en gång i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb. Samarbetet med andra aktörer hör till FPA:s centrala åtgärder för att förebygga utslagning och har integrerats i FPA:s ansvarsarbete.

Vi söker oss till kunden

Under året uppmärksammades också andra kundgrupper med en allt personligare service. För invandrarkunderna lanserade FPA yrkesinriktad rehabilitering, som kombineras med undervisning i finska. FPA började dessutom tillhandahålla telefonservice på arabiska.

Under året etablerade FPA också nya Virtu-serviceställen, som på samiska erbjuder service och vägledning i hur e-tjänsterna används. FPA började producera samiska broschyrer och utveckla en e-tjänst på samiska.

Under året etablerade FPA också nya Virtu-serviceställen, som på samiska erbjuder service och vägledning i hur e-tjänsterna används. Klicka för att Tweeta

FPA lanserade också EU:s funktionshinderkort varmed personer med funktionsnedsättning kan påvisa sin funktionsnedsättning och få den service och det särskilda stöd som de behöver.

Förmånsändringarna 2018 omfattade bland annat en höjning av moderskapsunderstödet och lanseringen av ansökan om det europeiska sjukvårdskortet för barn över nätet.

Under året medverkade FPA bland annat som sakkunnig i det samhälleliga sommarevenemanget Finlandsarenan. Dessutom förde FPA kundservicen nära kunderna bland annat under De bostadslösas natt, på Närtorget i Birkaland och på över 450 popup-ställen på olika håll i landet.

FPA medverkade i evenemangen under De bostadslösas natt i Esbo, Forssa, Helsingfors, Riihimäki och Varkaus. FPA:s förmånshandläggare och kundrådgivare hjälpte till vid ansökan om förmåner och berättade om FPA:s tjänster.

Jubileumsåret till ära utgavs ett ark frimärken med moderskapsförpackningen som tema.

Institutet för de inhemska språken utsåg FPA:s kommunikation till Årets klargörare. Klicka för att Tweeta

Institutet för de inhemska språken utsåg FPA:s kommunikation till Årets klargörare. Priset tilldelades för FPA:s tips, som på klarspråk och koncist redogör för FPA-förmånerna på webbplatsen Mittiallt.fi.

FPA medverkade i näringslivets projekt Tehdään työtä genom att erbjuda högskoleutbildade unga praktikantplatser och en möjlighet att utveckla sin kompetens i början av sin karriär. Under året medverkade FPA fortsättningsvis i Befolkningsförbundets projekt för familjevänliga arbetsplatser genom att främja de anställdas möjligheter att förena arbete och familjeliv i enlighet med projektets mål och med hjälp av nödvändiga flexibla arbetslivsarrangemang.