Dela artikeln

Användningen av Kanta-tjänsterna ökade

Kanta-tjänsterna växte kraftigt 2018. Nästan alla recept skrevs ut elektroniskt, och antalet användare av tjänsten fortsatte att öka. Störningssituationerna minskade, och man tog i bruk sådana nya tjänster som kunderna önskat.

Kanta-tjänsterna har blivit en etablerad del av hälso- och sjukvården. Mina Kanta-sidor är en medborgartjänst som man loggar in i med sina nätbankskoder, ett elektroniskt identitetskort eller ett mobilcertifikat. På sidorna kan medborgarna kontrollera de vårduppgifter och recept som hälso- och sjukvårdspersonalen registrerat. Man kan också lämna en begäran om att förnya ett recept.

År 2018 registrerades närmare 17 miljoner inloggningar i tjänsten Mina Kanta-sidor. Klicka för att Tweeta

År 2018 registrerades närmare 17 miljoner inloggningar i tjänsten Mina Kanta-sidor. Under den tid som tjänsten funnits har sidorna anlitats av 2 796 618 enskilda personer.

Användarfördelningen på Mina Kanta-sidor var 1,9 procent för dem som var under 18 år, 50,7 procent för 18–35-åringarna, 48,9 procent för 36–50-åringarna, 51,1 procent för 51–65-åringarna och 36,7 procent för dem som var över 65 år.

År 2018 begärdes 2,2 miljoner receptförnyanden via Mina Kanta-sidor. Klicka för att Tweeta

År 2018 begärdes 2,2 miljoner receptförnyanden via Mina Kanta-sidor.

Nästan alla recept skrevs ut elektroniskt. År 2018 skrevs 28 miljoner elektroniska recept. Recepten minskade något från 32 miljoner recept året innan, eftersom receptens giltighetstid förlängdes till två år. År 2018 var antalet läkemedelsexpedieringar 64 miljoner mot 61 miljoner föregående år.

Patientdataarkivet möjliggör centraliserad elektronisk arkivering

Patientdataarkivet är ett datasystem för hälso- och sjukvården som möjliggör centraliserad arkivering av elektroniska patientdata och långvarig lagring av data. Via arkivet förmedlas uppgifter mellan tjänsteproducenterna inom hälso- och sjukvården.

Fram till utgången av 2018 hade sammanlagt 1,4 miljarder handlingar arkiverats i Patientdataarkivet. Dessa innehöll uppgifter om närmare 6 miljoner personer. (I siffran ingår även uppgifter om de personer som avlidit efter att Patientdataarkivet togs i bruk.)

Fler än 3 miljoner personer har gett sitt samtycke till att deras uppgifter lämnas ut till hälso- och sjukvårdspersonal. Klicka för att Tweeta

Fler än 3 miljoner personer har gett sitt samtycke till att deras uppgifter lämnas ut till hälso- och sjukvårdspersonal. Bland dessa finns även uppgifter om sådana i Finland bosatta utländska personer som har en personbeteckning.

Vid utgången av 2018 hade endast 93 700 personer förbjudit att deras uppgifter lämnas ut.

De nya Kanta-tjänsterna

År 2018 registrerades de första uppgifterna om socialvårdsklienter i Kanta. Klientdataarkivet för socialvården testades i ett pilotprojekt i samarbete mellan Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt Eksote, Vasa stad, Förbundet för mödra- och skyddshem samt Åbo stad. Erfarenheterna var positiva.

I datalagret för egna uppgifter kan man lagra sina egna hälsouppgifter med hjälp av olika applikationer. Det kan vara fråga om till exempel en mobilapp i en smarttelefon, en webbtjänst i datorns webbläsare eller ett mätinstrument, såsom en blodsocker- eller aktivitetsmätare. I datalagret för egna uppgifter sparas uppgifterna om hälsa och välbefinnande behändigt och tryggt på ett och samma ställe.

Nu kan uppgifterna från en pulsmätare, ett aktivitetsarmband eller en våg sparas i tjänsten Omapolku på webbplatsen Hälsobyn så att de syns även i FPA:s tjänst Mina Kanta-sidor. Klicka för att Tweeta

Nu kan uppgifterna från en pulsmätare, ett aktivitetsarmband eller en våg sparas i tjänsten Omapolku på webbplatsen Hälsobyn så att de syns även i FPA:s tjänst Mina Kanta-sidor.

Samkommunen för social- och hälsovården i Norra Karelen (Siun sote) var först med att i oktober ta i bruk Arkivet över bildmaterial i Kanta-tjänsterna. Också andra hälso- och sjukvårdsorganisationer kan nu ansluta sig till den nationella tjänsten.

År 2018 började även gamla patientuppgifter arkiveras. En hälso- och sjukvårdsenhet kan till Arkivet för gamla patientuppgifter överföra sådana patientuppgifter som har lagrats i elektroniska datasystem innan Patientdataarkivet togs i bruk. I och med detta upphör också hälso- och sjukvårdens arkiveringsskyldighet, även om hälso- och sjukvårdsenheten kvarstår som personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

År 2018 kompletterades Kanta-tjänsterna även med en förfrågningsservice. Via den förmedlas elektroniskt ett läkarutlåtande om körförmågan till transport- och kommunikationsverket Traficom, om kunden har gett tillstånd till det. FPA sköter det tekniska genomförandet av tjänsten och fungerar som administratör.

Tjänstens övergripande tillgänglighet blev bättre och driftsäkerheten var god. Störningarna i Kanta-tjänsterna minskade jämfört med tidigare år. Patientdataarkivets tillgänglighet var under hela året 99,87 procent. Motsvarande siffra för recepttjänsten var 99,98 procent och för Mina Kanta-sidor 99,78 procent.

Samtliga Kanta-tjänster har certifierats enligt lag och hör till klass A. Certifieringen säkerställer att klient- och patientuppgifterna hanteras på behörigt sätt samt att dataskyddet och datasäkerheten tillgodoses.

Kanta-tjänsterna fick nytt visuellt uttryck

Kanta-tjänsterna fick en ny logo och ett nytt visuellt uttryck sommaren 2018. Även webbplatsen kanta.fi publicerades med ny framtoning och ny uppbyggnad. Kanta ger medborgarna och de social- och hälsovårdsanställda tillgång till samma uppgifter.