Dela artikeln

FPA är en internationell aktör

Internationaliseringen påverkar FPA:s verksamhet på många sätt. FPA:s kundkrets består av personer som bor och arbetar i Finland, men i vissa fall har också personer som bor utomlands rätt till FPA-förmåner.

Vilket lands sociala trygghet invånarna omfattas av och vilket land som ska betala ut förmånerna bestäms av EU-lagstiftningen, de mellanstatliga överenskommelserna om social trygghet och den nationella lagstiftningen. Avsikten med EU-lagstiftningen om social trygghet är att harmonisera de sociala trygghetssystemen i olika länder.

Huvudregeln är att en person beviljas social trygghet enligt lagstiftningen i det land där personen arbetar, även om han eller hon stadigvarande bor någon annanstans.

En person som har bott eller arbetat i flera EU-länder får dock pension från de länder där personen har varit försäkrad. Klicka för att Tweeta

En person som har bott eller arbetat i flera EU-länder får dock pension från de länder där personen har varit försäkrad. I sådana fall kan ansökan om pension lämnas in i det land där personen bor. Därifrån sänds ansökan vidare till pensionsanstalterna i de övriga EU-länderna.

Personer som rör sig inom EU:s territorium kan använda sig av det europeiska sjukvårdskortet. Med kortet får man vård på samma villkor och till samma pris som de försäkrade i det aktuella landet. Kostnaderna ersätts av det land som beviljat kortet. I Finland sköter FPA denna administrering av sjukvårdskostnader mellan staterna.

FPA samarbetar nära med socialförsäkringsinrättningarna i EU-länderna och Norden. Syftet med samarbetet är framför allt att smidiggöra processerna vid handläggningen av ärenden som gäller social trygghet för personer som vistas i olika länder. FPA medverkar också i exempelvis utvecklingen av digitaliseringen på EU-nivå.

År 2018 samarbetade FPA i synnerhet med Estland, de nordiska länderna och Spanien. Med dessa förde FPA så kallade förbindelseorgansförhandlingar i frågor som gällde olika förmåner och digitalt informationsutbyte.

År 2018 arrangerades i Helsingfors ett seminarium för förmånshandläggare från de nordiska länderna. Seminariet ordnades i samarbete mellan Nordiska ministerrådet, Hallå Norden, FPA och Pensionsskyddscentralen. Dessutom deltog FPA i bland annat möten som ordnades av EU-kommissionen och i annat samarbete på EU-nivå.

Vid beredningen av lagstiftning som inkluderar internationella dimensioner bedriver FPA ett aktivt samarbete med ministerierna. År 2018 fortsatte beredningen av bland annat ett delspetsprojekt om fokuseringen av den bosättningsbaserade lagstiftningen om social trygghet och ändringarna i EU-förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen.

FPA ska för Finlands del svara för det europeiska elektroniska utbytet av socialförsäkrings­information, EESSI. Klicka för att Tweeta

FPA ska för Finlands del svara för det europeiska elektroniska utbytet av socialförsäkringsinformation, EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information). EESSI ska enligt planerna lanseras 2019. Med hjälp av systemet kommer EU-ländernas socialförsäkringsmyndigheter att kunna utbyta information effektivt, snabbt och säkert. Informationsutbytet behövs för samordningen av den sociala tryggheten i EU.

Vid FPA har handläggningen av internationella förmånsansökningar och avgörandet om en person omfattas av den sociala tryggheten i Finland koncentrerats till Centret för internationella ärenden. Där finns också en riksomfattande telefonservice för internationella ärenden och bakgrundsstöd för serviceställena.

Det har visat sig motiverat att koncentrera dessa tjänster bland annat eftersom ärendena kräver specialkompetens.

År 2018 fattades ett beslut om att frågespalten Fråga FPA om internationella situationer ska koncentreras till Centret för internationella ärenden. Tjänsten lanseras den 18 februari 2019. Syftet är att tjänsten ska fungera som stöd för informationen om de förändringar som pågår i den nuvarande bosättningsbaserade sociala tryggheten.

I Finland medverkar FPA i tjänsten International House Helsinki (IHH), i samband med vilket ett försök startades i december 2017.

IHH tillhandahåller merparten av de tjänster som invandrare behöver till en början. Tjänsten riktar sig till alla invandrare som nyligen kommit till huvudstadsregionen. IHH betjänar också företag och arbetsgivare i frågor som gäller utländsk arbetskraft och rekrytering av sådan.

I försöket deltog förutom Helsingfors invandrarrådgivning även Magistraten i Nyland, Skatteförvaltningens och FPA:s gemensamma tjänst In To Finland (som sedermera integrerats med IHH-tjänsten), Nylands arbets- och näringsbyrå, Pensionsskyddscentralen och Helsingforsregionens handelskammare.

Invandringen och det ökade antalet personer som beviljats asyl återspeglar sig i FPA:s kundservice. Därför erbjuder FPA i allt högre grad kundservice även på andra språk än finska, svenska eller engelska.

FPA har 2018 ordnat två kundmöten i anslutning till internationella ärenden. Klicka för att Tweeta

FPA har 2018 ordnat två kundmöten i anslutning till internationella ärenden. Det ena mötet riktade sig till enskilda kunder som flyttat till Finland och det andra hölls i samarbete med Pensionsskyddscentralen för arbetsgivare som sänder arbetstagare från Finland till utlandet.

I varje EU-land finns en kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, som informerar om anlitandet av hälsovårdstjänster i internationella situationer.

Finlands kontaktpunkt har förlagts till FPA. Kontaktpunkten ansvarar för webbplatsen Vårdenhetsval.fi, som ger information om anlitandet av hälsovårdstjänster i Finland och utomlands, patienternas rättigheter, ersättningar för vård- och behandlingskostnader samt valfriheten i samband med olika tjänster.

År 2018 utvecklade kontaktpunkten webbplatsens uppbyggnad och förtydligade informationsinnehållet. Målet är att utveckla webbplatsen så att den bättre betjänar kundernas behov. Kontaktpunkten ordnade bland annat en kundworkshop, i samband med vilken man samlade in respons och idéer från kunderna.

Kontaktpunkten deltog även i flera evenemang och seminarier samt utökade sin synlighet i sociala medier genom att grunda ett Facebook-konto.

FPA:s sakkunniga är starkt engagerade i den världsomspännande organisationen för social trygghet, ISSA. Klicka för att Tweeta

FPA:s sakkunniga är starkt engagerade i den världsomspännande organisationen för social trygghet, ISSA (International Social Security Association). ISSA är ett samarbetsorgan för världens socialförsäkringsinrättningar och har cirka 320 medlemmar från fler än 150 länder. År 2018 berättade FPA:s sakkunniga på olika evenemang till exempel om basinkomstförsöket i Finland, kommunikationsfrågor och om EESSI.

FPA deltog 2018 som observatörsmedlem i den europeiska intresseorganisationen i socialförsäkringsbranschen, ESIP (European Social Insurance Platform).