Dela artikeln

Styrelsens arbete

År 2018 var det andra verksamhetsåret under styrelsens treåriga mandatperiod. I början av året gjorde styrelsen en seminarie- och mötesresa till Berlin, där den behandlade frågor som gällde den strategiska utvecklingen av FPA. Styrelsen sammanträdde tolv gånger under året och gjorde en inspektionsresa till FPA:s verksamhetsställe i Jyväskylä.

Styrelsen ställde upp rammålsättningarna för verksamhets- och ekonomiplanen för 2019–2022. I slutet av 2018 godkände styrelsen verksamhets- och ekonomiplanen samt strategin för 2019–2022 och ingick ett resultatavtal med generaldirektören för 2019. Styrelsen tog del av de strategiska mätarna och effektivitetsmätarna.

Till de största riskerna som identifierades 2018 hörde effekterna av den fördröjda lagstiftningsbehandlingen på verkställigheten, cyber- och datasäkerhetshoten samt den osäkra finansieringen av förmåner och verksamhetskostnader.

Den av styrelsen tillsatta revisionskommittén sammanträdde fyra gånger. Kommittén gick igenom internrevisionens rapporter och viktiga observationer om FPA:s verksamhet. Styrelsens ordförande var ordförande för revisionskommittén, som i övrigt bestod av styrelsens vice ordförande, två styrelseledamöter, generaldirektören och en övervakningsrevisor.

Styrelsen följde regelbundet upp i synnerhet handläggningen av det grundläggande utkomststödet, de FPA-ersatta taxiresorna och upphandlingarna inom rehabiliteringen. Klicka för att Tweeta

På varje styrelsemöte presenterade generaldirektören aktualitetsöversikter över FPA:s verksamhet. Översikten inbegrep en uppföljning av verksamhets- och ekonomiplanen för 2018–2021 samt placeringsplanen. Styrelsen följde regelbundet upp FPA-förmånernas handläggningstider och serviceläget, i synnerhet handläggningen av det grundläggande utkomststödet, de FPA-ersatta taxiresorna och upphandlingarna inom rehabiliteringen.

För fullmäktige upprättade styrelsen verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2017. Styrelsen beslutade att grunda ett ICT-servicecenter och en enhet för informationstjänster tidigast från och med den 1 april 2019. Styrelsen beslutade även att inrätta en enhet för ledningsstöd och en kommunikationsenhet från och med den 1 september 2018.

Styrelsen godkände de allmänna grunderna för placeringsplanen och placeringsplanen för 2019. Under året fick styrelsen regelbundet rapporter om FPA:s placeringsverksamhet.

Styrelsen gjorde en intern utvärdering av sin verksamhet och inledde arbete för att utveckla ledningssystemet.