Dela artikeln

Utbetalda FPA-förmåner

FPA:s förmånskostnader uppgick till totalt 14,9 miljarder euro, vilket innebär en ökning på 0,2 procent från året innan.
Sjukförsäkringsförmåner

Sjukförsäkringsförmåner betalades 2018 ut till ett belopp om totalt 4 163,4 miljoner euro (+2,9 %). Förmåner betalades till 3 870 736 personer.

Sjukvårdsersättningar betalades ut till ett belopp om 1 889,0 miljoner euro, varav 1 460,1 miljoner euro för ersättning av läkemedel. Utgifterna för läkemedelsersättningar ökade 5,3 procent från året innan. Sjukdagpenningar betalades ut till ett belopp om sammanlagt 1 834,0 miljoner euro. Utgifterna för FöPL-dagpenningar ökade i och med den lagändring som innebar att självrisktiden vid sjukdagpenningar för FöPL-försäkrade företagare förkortades från fyra dagar till en dag.Rehabiliteringsförmåner

Arbetslöshetsskydd

År 2018 sjönk FPA:s utgifter för arbetslöshetsskyddet och antalet mottagare av arbetslöshetsförmåner för andra året i följd. FPA betalade ut 1 964 miljoner euro i arbetslöshetsförmåner, vilket är 8 procent mindre än året innan. Förmåner betalades till 345 838 personer. Utgifterna för de inkomstrelaterade arbetslöshetsförmånerna sjönk med 18 procent.

Studieförmåner

År 2018 betalade FPA ut studiepenning till ett belopp av 408 miljoner euro och bostadstillägg till ett belopp av 9 miljoner euro. Utgifterna för studiepenningen minskade med 11 procent och utgifterna för bostadstillägg med 94 procent från 2017. De stora förändringarna jämfört med 2017 beror på att studiepenningsbeloppen för högskolestuderande förenhetligades med studiepenningsnivån för studerande på det andra stadiet och huvuddelen av de studerande flyttades över till det allmänna bostadsbidraget i augusti 2017.

Stöd för boende

År 2018 betalade FPA ut totalt 2 112 miljoner euro i bostadsbidrag. Utgifterna för bostadsbidraget ökade med 5,5 procent från året innan. Utgifterna för det allmänna bostadsbidraget uppgick till 1 489 miljoner euro. Ökningen från året innan var 18,1 procent. Utgifterna för bostadsbidraget för pensionstagare ökade med 3,3 procent och uppgick till 600 miljoner euro.

Huvuddelen av de studerande flyttades i augusti 2017 över till det allmänna bostadsbidraget. År 2018 var det första hela året då allmänt bostadsbidrag betalades även till barnlösa studerande. Till studerandehushållen betalade FPA ut 541 miljoner euro i allmänt bostadsbidrag år 2018, vilket är drygt två gånger mer än 2017. Däremot betalades till arbetslösa personers hushåll 585 miljoner euro i bostadsbidrag, vilket är 8,2 procent mindre än året innan.

Sammantaget omfattades 849 648 personer, dvs. 15 procent av befolkningen, av FPA:s bostadsbidrag vid utgången av 2018. Antalet är 1,5 procent mindre än vid utgången av 2017.

Förmåner för barnfamiljer och övriga förmåner


FPA betalade ut 716 miljoner euro i grundläggande utkomststöd 2018, vilket är 0,8 procent mindre än 2017. Under året betalades stöd till 281 488 hushåll och sammanlagt 408 393 personer. Antalet hushåll som fick grundläggande utkomststöd ökade med 1,5 procent och antalet personer som fick grundläggande utkomststöd med 1,4 procent.

Grundläggande utkomststöd betalades till 7,4 procent av befolkningen. Att få stöd är vanligast i åldersgruppen 18–24 år, inom vilken 16,8 procent fick grundläggande utkomststöd.


De flesta ansökningarna om grundläggande utkomststöd avgjordes inom sju arbetsdagar, dvs. inom den lagstadgade maximala handläggningstiden. Den genomsnittliga handläggningstiden var fem dagar.

Återkrav

I slutet av året uppgick återkravsbeloppet för olika förmåner (inklusive indrivning på grund av inkomstkontrollen i samband med studiestödet) till totalt 121,7 miljoner euro. Beloppet är 1,2 procent mindre än 2017. Av fordringarna på grund av borgensansvar för studielån var 116 miljoner euro föremål för indrivning i slutet av året. Beloppet är 5 procent mindre än 2017.