Dela artikeln

Vi arbetar utifrån vår strategi

Elli Aaltonen

FPA:s nuvarande strategiperiod sträcker sig fram till mitten av 2019. Den här perioden har ytterligare befäst uppfattningen om att strategin går att omsättas i praktiken endast i samarbete mellan de FPA-anställda, samarbetspartnerna och intressentgrupperna. För att uppfylla målen förutsätts också samarbete med kunderna.

Jag ger några exempel:

  • I Träskända har man byggt upp ett lokalt nätverk för att stödja handläggningen inom utkomststöd. Nätverksarbetet bedrivs i regel via en Skype-grupp och en s.k. telefonpool. Arbetet har effektiviserats inom både FPA:s och stadens organisation.
  • I Birkaland har FPA-tjänsterna lanserats på Närtorgen för seniorer med hjälp av datorer som erbjuder distansservice. Den positiva responsen har varit så omfattande att verksamheten redan utvidgas till andra kundgrupper.
  • FPA-tjänsterna har lanserats på Fiskehamnens social- och hälsostation i Helsingfors.
  • Tillsammans med arbetspensionsanstalterna demonterar FPA skiljemurarna inom rehabilitering genom att ordna mikrolaboratorier. Det behövs allt mer samarbete mellan arbetspensionsanstalterna och FPA för att effektivare återställa en klients arbetsförmåga.

För FPA var 2018 åter ett arbetsfyllt år. FPA gjorde en stor insats i beredningen av reformen av den sociala tryggheten genom att delta i den av statsministern tillsatta ojämlikhetsarbetsgruppen och i statsrådets projekt Toimi. Inom ramen för projektet Toimi har ett talko för att avveckla FPA-byråkratin startats. En byråkratifälla är det svaga kundrelaterade informationsutbytet mellan FPA och andra organisationer.

FPA gjorde en stor insats i beredningen av reformen av den sociala tryggheten genom att delta i den av statsministern tillsatta ojämlikhets­arbetsgruppen och statsrådets projekt Toimi. Klicka för att Tweeta

Under 2018 genomfördes ett antal konkurrensutsättningar enligt upphandlingslagen. Den nya transportservicelagen, som trädde i kraft i juli, ledde till att taxibilarnas jour- och stationsplatser försvann och till att FPA måste konkurrensutsätta de taxiskjutsar som ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen. I vissa regioner var FPA tvungen att ta till sanktioner för att nå den avtalade servicenivån. I huvudstadsregionen måste FPA säga upp avtalet.

Den andra stora upphandlingen gällde rehabilitering. Vid årsskiftet 2018–2019 fick en del av klienterna inom krävande medicinsk rehabilitering en ny tjänsteproducent. Merparten (29 567 personer, dvs. 89,6%) kvarstår hos den tidigare tjänsteproducenten. Cirka 800 klienter har fått ett direktupphandlingsbeslut, vilket innebär att tjänsteproducenten inte har ändrats.

För att upphandlingarna framöver allt mer ska grunda sig på klienternas egna val och främja dialogen med tjänsteproducenterna har vi inlett planeringen av ett registreringsprojekt och en utredning om en reform av upphandlingarna.

FPA:s fullmäktige beställde en utomstående utredning om rehabiliteringsupphandlingarna. Utredningen blev färdig i mars 2019. Utredningen visade att upphandlingarna genomfördes i enlighet med lag och FPA:s processer, men att det vid stora förändringar krävs mer tid för att informera om och omsätta förändringarna i praktiken.

År 2018 implementerade FPA aktiveringsmodellen. Klicka för att Tweeta

År 2018 implementerade FPA aktiveringsmodellen. Antalet kunder inom det grundläggande utkomststödet ökade alltjämt, och telefonservicen har utvecklats och tilldelats mer resurser.

Under 2018 har FPA berett också strukturella förändringar. I maj 2018 fattade FPA:s styrelse beslut om att grunda ett ICT-servicecenter. Målet är allt bättre ICT-tjänster för FPA och samarbetspartnerna. Vi rör oss steg för steg i riktning mot en beställar-utförarmodell. Arbetet organiseras i enlighet med lättrörliga metoder.

Strategin har omsatts i praktiken genom tre utvecklingsprogram, dvs. Utmärkt kundupplevelse, Förhöjd effektivitet i samhället och i arbetet och Från data till service.

Vi har utvecklat vår verksamhet i synnerhet i fråga om effektiviteten, digitaliseringen, landskaps- och vårdreformen, arbetskulturen och verksamhetsmodellerna. Förändringsledarna har deltagit i utformningen av dessa teman, som är så viktiga med tanke på verksamhetsförutsättningarna och FPA:s framtid.

FPA:s resultatenhet för stabstjänster ändrades till en enhet för ledningsstöd, som producerar stödtjänster för hela ledningen. I samband med reformen minskades antalet direktörer, formades team inom enheten och överfördes en del av det operativa beslutsfattandet till resultatenheterna. Resultatstyrningen har setts över och processen stärkts genom en dialog som förs internt, mellan resultatenheterna och med ministerierna.

För att följa upp de strategiska målen infördes nya effektivitetsmätare. Genom dessa styrs verksamheten i en lyckad riktning för kunderna och samhället.

År 2018 var ekonomiskt stramt. Detta berodde i huvudsak på de oförutsägbara uppgifterna, såsom aktiveringsmodellen och belastningen på Centret för omprövning samt de personalbehov som dessa orsakade. FPA klarade av den ökning i omkostnaderna som orsakades av dessa i huvudsak via statens tilläggsbudget.

Målet är att informationstjänsterna ska jämställas med FPA:s förmåns- och kundrelationstjänster som FPA:s tredje kärnservice. Ändringen träder i kraft 1.4.2019. Klicka för att Tweeta

Som ett slutresultat av programmet Från data till service fattades beslut om att på nytt se över också FPA:s informationsfunktioner. I oktober godkände styrelsen att en omorganisering av dessa ska köras i gång. Målet är att informationstjänsterna ska jämställas med FPA:s förmåns- och kundrelationstjänster som FPA:s tredje kärnservice. Ändringen träder i kraft 1.4.2019.

Kommunikationens och informationens betydelse för ett framgångsrikt FPA-arbete ökar hela tiden. Av FPA väntar sig kunderna, samarbetspartnerna och intressentgrupperna tydlig och målgruppsrelaterad kommunikation och information. För att stödja målet sammanfördes FPA:s kommunikationsverksamheter till en enhet 1.9.2018.

Samarbetet med fullmäktige, styrelsen, delegationerna och revisorerna har förlöpt i god anda. I de olika organen finns en bred samhällelig kompetens och mångsidig yrkeskunnighet, som vi kan utnyttja till förmån för FPA.

Jag vill framföra mitt tack till FPA:s anställda, samarbetspartner och kunder för året 2018. Låt oss fortsätta framåt tillsammans.

Elli Aaltonen
generaldirektör

Rättelse 22.5.2019 kl. 14.20: Hyvinge ändrats till Träskända i artikeln.